Veda Haccı ve Veda Hutbesi Okunuşu
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Veda Haccı ve Veda Hutbesi Okunuşu

VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ
Hicretin 10. yılı zilkade ayında hac için hazırlanmaya başladı. Arkadaşlarının da hazırlanmalarını istedi. Bunun üzerine sahabe hazırlıklara başladı. Bu durumu haber alan Medine civarındaki Müslümanlar da Medine’ye gelmeye başladılar.

DEGERLENDİRELİM
"Arabın, Arap olmayan, Arap olmayanın da Arap olana hiç bir üstünlüğü yoktur" (Ali Himmet Berkî O. Keskioğlu, Hatemu'l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı s.430)
Yukarıdaki mesajı, evrensel bir suç sayılan "Irkçılık" ile mücadele açısından değerlendiriniz.

Hac hazırlıkları tamamlandığında zilkade ayının sonlarına doğru Hz. Peygamber arkadaşları ile beraber Medine’den hareket etti. Peygamberimiz bütün ailesini ve kızı Fatıma’yı da yanına almıştı. Mikat mahalli olan Zü’lHuleyfe mevkiine geldiklerinde Müslümanlar ihramlarını giydiler. Telbiye getirerek Mekke yoluna koyuldular. On günlük bir yolculuktan sonra nihayet kuşluk vakti Mekke’ye vardılar. Peygamberimiz (s.a.v) ve arkadaşları Kâbe’yi tavaf etti. Daha sonra Peygamberimiz (s.a.v) Safa ile Merve arasında sa’y yaptı.

Hz. Peygamber (s.a.v) Mekke’de birkaç gün kaldıktan sonra Mina’ya gitti. Öğle ve ikindi namazlarını orada kıldı. Sabah olunca Arafat’a gitti ve orada vakfe yaptı. Hz. Peygamber (s.a.v) arkadaşlarından buraya çadır kurmalarını istedi. Bir müddet bu çadırda konakladı. Daha sonra çadırından çıkarak Arafat Vadisi’nin ortasına geldi. Burada meşhur hutbesini okudu. Hz. Peygamber (s.a.v) çadırının bulunduğu yere tekrar geldi. O sırada tebliğ vazifesinin tamamlandığını belirten şu ayetler nazil oldu:“.. .Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim.” (Maide suresi, 3. ayet) Hz. Ebu Bekir inen bu ayeti duyunca Hz. Peygamber’in vefatının yakın olduğunu hissetmiş ve ağlamıştı. Peygamberimiz (s.a.v) hac görevini yerine getirdikten sonra Mekke’den ayrıldı.

Veda Hutbesi
 
"Hamd ve şükür Allah'a mahsustur; biz O'na hamdeder, O'ndan yardım talep eder, affımızı ondan diler ve ona yöneliriz. Nefislerimizin şerlerinden, hareket ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse o kimse için sapıklık olamaz; kimi sapıklığa sevkederse o kimse için doğruyola sevkeden kalmamıştır: Allah'tan başka ilah olmadığına, Onun Tekliğine ve bir denginin bulunmadığına şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.

Ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye ve sizi O'na itaatte bulunmaya teşvik ederim. Bu suretle en iyi ve hayırlı olan bir şey ile sözlerime başlamak istiyorum: O halde ey insanlar! Size açıkladığım şeyleri dinleyin! Zira bilmiyorum, bu yıldan sonra bulunduğum bu yerde belki de sizlerle tekrar buluşamayacağım. Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefleriniz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar, bu yerde (Mekke), bu ayda (Zilhicce), bu günün mukaddes olması gibi mukaddes ve mükerremdir. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi?.. Ey Allah'ım Sen şahit ol!
Emanet olarak eli altında bir şey bulunduran kimse, onu kendisine emanet etmiş olan şahsa iade etmelidir.

Gerçekten (artık) Câhiliyye Devrinde mevcut ribâ kaldırılmıştır; şu kadan var ki (borç olarak verdiğiniz) sermayeleriniz sizindir; (bu suretle) ne zulmedecek ve ne de zulm edileceksiniz. Allah (bundan böyle) ribâ'mn olmayacağına hükmetti. Kaldırdığım ilk ribâ, amcam Abbas b. Abdülmuttalib'in ribâsıdır.

Ve yine Câhiliyye Dönemi kan davaları kaldırılmıştır; (kaldıracağım) ilk kan davası (yeğenim) Âmir b. Rebîa b. Hâris b. Abdülmuttalib'in kan davasıdır: Câhiliyye Dönemi'nin (Mekke şehri ile ilgili) hükümet vazifeleri kaldırılmıştır. Kâ'be Muhafızlığı (sidâne) ve hacıların su işleri (sikâye) vazifesi bundan müstesnadır, Kasden adam öldürme kısas ile cezalandırılır: Taş ve sopa ile öldürme gibi, şüpheli kasıt hallerinde yüz deve (kan diyeti)'dir. Daha fazlasını isteyen kimse, Câhiliyye devri insanlanndandır. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi?.. Ey Allah'ım Sen şahid ol!

O halde ey insanlar! Gerçekten şeytan, sizin bu ülkenizde kendisine tapılmaktan ümidini kesmiş bulunuyor. Fakat o, bunun dışındaki iş ve hareketlerinizden ehemmiyetsiz saydıklarınızda, kendisine tâbi olunmaktan hoşnut olacaktır.
Ey insanlar! "Nesî" usûlünü (yani Haram Aylar'dan olan mukaddes aylara bunun dışından bir ay ilavesi usûlünü) tatbik etmek küfürde aşın gitmektir; kâfirler bununla sapıtmışlardır Onlar bu bir aylık (zamanı) bir sene kutsiyetsiz (yani Haram Aylar dışı, alelâde bir ay), diğer bir sene de haram (yani, Haram Aylara dahil, mukaddes bir ay) sayarlar, gayeleri, Allah'ın Haram Aylar'dan saydığı (aylann) birbiri arkasına akışım görünüşte muhafaza etmek ve Allah'ın Haram Aylar dışı saydığı aylan bunun içinde (yani mukaddes) gibi göstermektir.

Bu suretle onlar, Allah'ın helal ettiği şeyi haram hale getirmiş oluyorlar, Şimdi zaman (yani takvim), Allah'ın yeri ve semâvâtı yarattığı gündeki durumuna rucû etmiş bulunuyor (yani Nesî tatbik edilen sene ile, nesîsiz aylar birbiri üzerine çakışmış, diğer bir ifadeyle kamerî takvim, nesî ameliyesine ihtiyaç göstermeksizin o yıl tam güneş takvimindeki aylar üzerine intibak edip oturmuştu), "Gerçekte Allah indinde, yeri ve semâvâtı yarattığı günde takdir ettiğine göre, ayların sayısı on ikidir, Bunlardan dördü haram aylardır"; bu dördün üçü birbiri arkasına gelir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, dördüncüsü Mudar kabilesinin Receb ayıdır ki bu, Cemâziyelâhir ile Şa'bân ayı arasında bulunur, Dikkat edin! tebliğ ettim mi?

Ey Allah'ım Sen şahit ol!
O halde ey insanlar! Hanımlarınızın sizin üzerinizde hakkı bulunduğu gibi sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır: Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız, sizden başka bir erkeğe döşeğinizi çiğnetmemeleri ve sizin hoşlanmadığınız herhangi bir kimseyi, izninizle olması müstesna evlerinize sokmamalarıdır. Kadınlara en iyi bir tarzda davranıp muamelede bulununuz; çünkü onlar sizin himaye ve muhafazanız altına girmiş kimselerdir, Sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak almış bulunuyorsunuz, Onlara "Allah'ın adıyla" helalinden yaklaşın, Kadınlar hususunda Allah'dan korkup çekinin ve onlara karşı en iyi bir tarzda davranıp muamele edin! Dikkat edin! Tebliğ ettim mi?,, Ey Allah'ım Sen şahit ol!
Ey İnsanlar! Müminler kardeştir. Bir kimse için kardeşinin malım (yemek) onun tam rızasın elde etmedikçe helal olmaz, Dikkat edin! Tebliğ ettim mi?,, Ey Allah'ım Sen şahid ol!
Benden sonra küfre sapıp birbirinizi boğazlar hale gelmeyin, Dikkat edin! Tebliğ ettim mi?,, Ey Allah'ım Sen şahit ol! "Ey İnsanlar! Rabbiniz bir, atamz birdir, Hepiniz Âdem'den türemiş bulunuyorsunuz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır: Allah indinde en mükerrem ve makbul olanınız, O'ndan korkup çekineninizdir. Bir Arabın Arap olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur; (varsa) bu, takvâ yönündendir, Dikkat edin ! Tebliğ ettim mi?,

Ey Allah'ım Sen şahit ol!
Kendisini dinleyen müminlerin "Evet" demeleri üzerine Hz, Peygamber şöyle devam etti: "Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi bildirsinler!,, Ey İnsanlar! Allah muhakkak ki her vârisin mirastan olan hissesini tayin ve tesbit etmiştir, O halde bir vasiyet, her hangi bir vâris lehine olmak üzere, diğer vârislerin mahfuz hisse hudutlarım, aşamaz, Mirasçılardan başkası için yapılan bir vasiyet, miras olarak kalan mallar toplamımn üçte birinden fazla olamaz, Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa oraya aittir. Babasından başka bir kimseye mensubiyet iddiasında bulunan, yahut (kendisini himaye altına almış olan) efendisinden başkasını efendi edinenin üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlann laneti olsun!.. Böyle bir insanın ne nâfile ibadetleri (sarf) ve ne de farz ibadetleri (adl) kabul olunacaktır, Ve'sselâmü aleyküm

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar