Vahye Dayalı Dinler Konu Testi
5. Sınıf Arapça

Vahye Dayalı Dinler Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hristiyanlık ve Yahudilikte Mesihçilik anlayışı neden çok önemlidir? Açıklayınız.
2. Yahudi soyundan gelen Hz. İsa, Hristiyanlıkta nasıl tanrılaştırılmıştır? Anlatınız.
3. İslam’da niçin ruhbanlık anlayışı yoktur? Açıklayınız.
4. Süleyman Mabedi Yahudiler açısından niçin çok önemlidir? Açıklayınız.
5. Hristiyanlıkta; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık gibi mezhepler hangi sebeplerden dolayı doğmuştur? Açıklayınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. İsrail lakabı aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?
A) Hz. Musa B) Hz. Süleyman C) Hz. İbrahim D) Hz. Yakup E) Hz. Davut

2. Hristiyanlığın doğduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roma B) Antakya C) Efes D) Filistin E) İstanbul

3. Peygamberler tarihi kronolojisi açısından aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf.
B) Hz. İshak, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf.
C) Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Yusuf, Hz. İshak.
D) Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Süleyman, Hz. Davut.
E) Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. İsmail.

4. Yahudilerce kutsal sayılan Kudüs’teki mabet kim tarafından inşa edilmiştir?
A) Hz. Musa B) Hz. Süleyman C) Hz. Davut D) Hz. İbrahim E) Hz. Yakup

5. Hristiyanlıkla ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hristiyanlık, Yahudi gelenekleri içinde doğmuştur.
B) Hristiyanlık, Yunan ve Roma kültürlerinden etkilenmiştir.
C) Hristiyanlıkta Hz. İsa, merkezî bir öneme sahiptir.
D) Hristiyanlık yayılmacı karakterli bir dindir.
E) Hristiyanlıkta Hz. İsa, kurtarıcı Tanrı değildir.
 
C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Konsül, Babil, arzımevut, İznik, Ermeniler, Rumlar.)
1. Süleyman Mabedi ilk defa ...............kralı tarafından tahrip edilmiştir.
2. Hristiyanlığın inanç esaslarının şekillendiği toplantılara................ denir.
3. Yahudi inancına göre Hz. Musa ve atalarına Tanrı tarafından vadedildiğine inanılan kutsal topraklara ...................denir.
4. Türkiye’de yaşayan en kalabalık Hristiyan grup................ ’dir.
5. Hristiyanların ilk konsülü Türkiye’nin sınırları içerisinde bulunan................ şehrinde toplanmıştır.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (... ) İslam, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen dine genel olarak verilen isimdir.
2. (... ) Mesihçilik anlayışı İslam’ın temel inanç ilkelerinden biridir.
3. (... ) Hristiyanlığın bugünkü şeklini almasında en önemli rolü olan kişi Aziz Pavlus’tur.
4. (... ) Siyonizm ideolojisi Theodor Herzl tarafından oluşturulmuştur.
5. (... ) Türkiye’de yaşayan Yahudilerin yasal temsilcisine patrik adı verilir.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar