Tefsir Tarihi Konu Testi
5. Sınıf Arapça

Tefsir Tarihi Konu Testi

A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.
1. Peygamberimizin tefsirine bir ömek veriniz.
2. Sahabenin tefsirini önemli kılan özellikler nelerdir? Belirtiniz.
3. Tabiin döneminin tefsir özellikleri nelerdir? Maddeler hâlinde sıralayınız.
4. İlk yazılı tefsir çalışmalarının hangileri olduğunu söyleyiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi tabiîn tefsirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Kur’an’daki bütün ayetler tefsir edilmiştir.
B) Arap olmayanlar (mevâlî), tefsir hareketinde daha fazla rol almaya başlamıştır.
C) Mekke, Medine ve Küfe tefsir ekolleri oluşmaya başlamıştır.
D) Ayetlerin tefsirinde Peygamberimizin sünnetinden gördüklerini ve hadislerinden doğrudan duyduklarını aktarmışlardır.
E) Farklı kültürlerle karşılaşmalar sonucunda farklı görüşlere zemin teşkil eden tefsir anlayışları yaygınlaşmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsiridir?
A) Taberî Tefsiri
B) Râzî Tefsiri
C) Zemahşerî Tefsiri
D) Kurtubî Tefsiri
E) Beyzâvî Tefsiri

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe tefsirdir?
A) Mefâtihu’l-Gayb
B) Tefsîrü’l-Celaleyn
C) el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’an
D) Tevilâtü’l-Kur’an
E) Hülâsatu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’an

4. Kur’an’ın yorumunda bidat ve hurafeleri nakletmekten kaçınarak onun hidayet kitabı olmasının öne çıkarılması gerektiğini belirten, geçmişteki bazı tefsirleri uydurma haberler içerdikleri gerekçesiyle eleştiren tefsir akımı hangisidir?
A) İlmî tefsir akımı
B) Edebî tefsir akımı
C) Sosyolojik konulu tefsir akımı
D) Tarihsel tefsir akımı
E) Rivayet tefsiri

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakdan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(dirayet tefsiri, rivayet tefsiri, konulu tefsir)
1. Tefsirde kaynağı sadece Kur’an, sünnet, sahabe sözü ve tabiin sözleri olan tefsirlere  ..........tefsirleri adı verilir.
2. Tefsirde Kur’an ve sünnet doğrultusunda kendi rey ve içtihatlarına da yer veren tefsirlere .......... tefsirleri adı verilir.

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Kur’an’daki namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle ilgili ayetleri ve çeşitli toplumsal ilişkileri ele alan ayetleri açıklayan tefsirlerin genel adı Ahkâmu’l-Kur’an’dır.
(...) Müslümanlar arasında dünyevileşmeye tepki olarak yayılan daha ahlaki bir hayat sürme ve ruhu arındırma anlayışının gelişmesi sonucunda ortaya çıkan tefsir, kelamî tefsir olarak adlandırılır.
(...) Kur’an’m tercümesini gerektiren en önemli husus onun Arapça konuşmayan milletler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar