Tefsir Tarihi
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Tefsir Tarihi

TEFSİR TARİHİ


Hz. Peygamberin Yaşadığı Dönemde Tefsir
Arapça olarak indirilen Kur’anı Kerim, Peygamberimiz tarafından anlaşılmış ve sahabeye aktarılmıştır. Peygamberimiz indirilen ayetler hakkında zaman zaman açıklamalar da yapmıştır. Ayetlerin anlaşılmasına yardımcı olan bu açıklamaların nedenleri arasında Kur’an’ın eskiden de kullanılan bazı kelimelere yeni anlamlar yüklemesi, bazı ayetlerde kıssaların özlü bir şekilde anlatılması, bazı emir ve yasakların kapalılığı sayılabilir.
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili iki temel görevi kendisine indirilen vahyi insanlara iletmek (tebliğ) ve açıklamaktır (tebyin). Bu nedenle Kur’an’ın tefsiri Peygamberimizle başlamıştır. Çünkü Peygamberimiz, vahyin ilk muhatabıdır. Kur’an, Peygamberimize indirildiğinden en iyi ve en doğru açıklamasını da o bilmektedir.

Kur’an’ın ilk muhatapları olan sahabiler ayetleri iyice anlamak ve doğru amel etmek konusunda zaman zaman Hz. Peygamberin tefsirine ihtiyaç duymuşlardır. Peygamberimiz de lüzum gördükçe ayetleri tefsir etmiştir. Yaptığı açıklamalarla Kur’an’ın anlaşılmasını ve yaşanmasını sağlamış, amelî konulardaki davranışlarıyla da ayetlerin uygulanışını göstermiştir.

Kur’anı Kerim’de namazın emredilmiş olduğunu, ancak namazın vakitleri, rekât sayılan ve diğer detaylannm Peygamberimiz tarafından açıklandığını bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Yine Kur’an’da hac emredilmiş, ancak haccın nasıl uygulanacağı peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilmiştir. Buna göre Peygamberimizin Kur’an’ı tefsiri, sadece sözle değil, aynı zamanda davranışlanyla da ortaya koyduğu fiilî bir tefsirdir.

KONUŞALIM
BİR AYET BİR HADİS
“Biz, Beyt (Kabe) 7 insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim 'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve İsmail’e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun, diye emretmiştik. ” (Bakara suresi, 125. ayet.)

Câbir b. Abdullah (r.a.) Peygamberimizin haccının bir bölümünü şöyle anlatmıştır: “Rasulullah (s.a.v.), Mekke’ye gelince mescide girdi, önce Hacerü’lEsved’i istilam etti (yani eliyle selamladı), sonra Kabe’yi sol yanma alarak üç sefer hızlıca yürüyerek dört sefer de normal yürüyerek tavafı tamamlamış oldu. Sonra Makamı İbrahim’e gelerek, “...İbrahim’in makamını namazgah edinin...” (Bakara suresi, 125. ayet.) ayetini okudu. Makamı kendisi ile Beyt arasına alarak iki rekât namaz kıldı. İki rekâtlık namazdan sonra Hacerü’lEsved’e gelerek eliyle selamladı. Sonra Safa Tepesi'ne çıktı. “Safa ve Merve Allah’ın sembollerindendir...” (Bakara suresi, 158. ayet.) ayetini okudu. (Tirmizî, Kitabu’lHacc, 33.)
Yukarıdaki ayetin Peygamberimiz tarafından tefsir ediliş şekli üzerinde konuşunuz.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar