Tefsir İlmi ve Temel Kavramları Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD

Tefsir İlmi ve Temel Kavramları Konu Testi

 

A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.
1. Tefsir ilminin tanımını ve amacını açıklayınız.
2. Tefsir ve te’vilin temel farkını söyleyiniz.
3. Tercüme ve mealin farklı özelliklerini sıralayınız.
4. Meallerde görülen bazı farklılıkların sebeplerini söyleyiniz.
5. Kur’an’ın bir başka dile tam bir tercümesi yapılabilir mi? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Ayetlerin indiği zaman ve mekân bağlanımı belirlemek için Tefsir ilminin başvurduğu ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelam B) Fıkıh C) İslam tarihi D) Kıraat E) Dil bilimleri

2. Kur’an-ı Kerim’in kısa açıklamalarla bir başka dile çevrilmesine ne denir?
A) Tefsir B) Te’vil C) Tercüme D) Meal E) Yorum

3. Tefsir ilmi varlıkların yaratılışı ve düzeni ile ilgili Kur’an ayetlerini incelerken hangi bilim dallannın verilerinden faydalanır?
A) Psikoloji B) Tarih C) Dil bilimleri D) Fen bilimleri E) Kelam

4. Tefsir de dâhil olmak üzere bütün İslam ilimlerinin ayetlerden hükümler çıkanrken takip etmeleri gereken yöntemleri belirleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hadis B) Kıraat C) Dil bilimleri D) Fıkıh usulü E) Siyer

5. Bir metni bir başka dile açıklama yapmadan olduğu gibi çevirmeye ne denir?
A) Meal B) Tefsir C) Tercüme D) Te’vil E) Yorum
 

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(Hz. Peygamber, te’vil, hadis ilmi, dil ilimleri, İslam tarihi ve siyer, tercüme)
1. Bir ayetin asıl anlamına ulaşmak için muhtemel anlamlarından birini tercih edip yorumlamaya........................denir.
2. Kur’an’m ilk müfessiri................’ dir.
3. Hz. Peygamberin Kur’an’ı açıklayıcı söz ve davranışlarını inceleyen ilim dalı...............’tir.
4. Tefsir ilmi, Kur’an lafızlarının anlamlan ve kullanımlarını açıklamak için...............faydalanır.
5. Tefsir ilmi, Kur’an’da oldukça fazla yer tutan kıssalarda verilen bazı tarihi bilgilerin doğru anlaşılmasını sağlamak için ................ve............ ilimlerinden faydalanır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar