Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Arkadaşlarının; "Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?" sorusuna Hz. Peygamber'in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Zengin olanlar
Çok namaz kılanlar
Sahabeden olanlar
Ahlakı en güzel olanlar
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'e karşı duyulan saygı ve sevgiyi dile getiren selam ve dua (salât) ifadelerinden biri değildir?
Celle Celâlûh
Aleyhisselâm
Sallallahü aleyhi vesellem
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed
Hz. Muhammed'in Mekke'yi fethettiğinde kendisine düşman olanları affetmesi onun hangi ahlaki özelliğine bir örnektir?
Verdiği sözde durması
Cesaretli olması
Güvenilir olması
Hoşgörülü olması
Peygamberimizin bizden farklı yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Güvenilir olması
Allah'tan vahiy alması
Evlenip çocuk sahibi olması
Sabırlı ve hoşgörülü olması
Hz. Muhammed'in peygamberliğini Mekke halkına ilk açıkladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Akabe Kayalıkları
Merve Tepesi
Safa Tepesi
Arafat Dağı
Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Alçak gönüllü ve güvenilirdi.
Bütün canlılara merhamet ederdi.
Her türlü davranışı hoşgörüyle karşılardı.
Mümin olsun olmasın bütün insanlara değer verirdi.
Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
Süreklilik
Kişisellik
Değişkenlik
Bütünleştiricilik
Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisizlik sonucunda dini yorumlamada ortaya çıkan yozlaşmalardan biri değildir?
Mezar ziyaretiyle ölümü düşünüp dua etme
Dini başkalarını taklit ederek anlama
Ağaçlara bez bağlayarak dilek tutma
Türbelerde mum yakma
"Ahlak", kültürel değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yönelik ölçütler getirerek toplumsal yaşamın şekillenmesine katkıda bulunur?
Haklı-haksız
İyi-kötü
Güzel-çirkin
Helal-haram
Aşağıdakilerden hangisi bağnaz insan için söylenemez?
Yanlışta ısrar eder.
Saplantıları vardır.
Kendince fikirleri doğrudur.
Eleştiriye açıktır.
Kelime-i Tevhid'in anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Allah'a, onun meleklerine ve kitaplarına inanırım.
Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.
Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanırım.
Aşağıdaki davranışların hangisinden dolayı insan, öldükten sonra da sevap kazanmaya devam eder?
Ana-babaya iyi davranmak
Faydalı bir ilim bırakmak
Nafile namazlar kılmak
Üç ayları oruçlu geçirmek
İman ettikten sonra yapılan güzel ve iyi işler Kur'an'da ne olarak isimlendirilir?
Farz
Sünnet
Salih amel
Sünnetullah
Peygamberimiz "sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır." buyurmuştur. Bu sözle İslam'ın hangi özelliği öne çıkarılmıştır?
Dünya-ahiret dengesi
Tevekkül anlayışı
Tevhid ilkesi
Ahiret inancı
Hz. Muhammed "Veren el alan elden üstündür." buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sözle çelişir?
Kendi rızkını kazanmak için çalışmak
Başkalarının sırtından geçinmek
Yoksulları gözetmek
Cömert olmak
"Sebeplere başvurup gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah'tan beklemek" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sabır
Dua
Tövbe
Tevekkül
Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarının oluşmasına etki etmez?
Toplumların eski yaşam tarzlarından ve kültürlerinden izler taşıması
Müslüman olan kimselerin bazı eski inançlarını terk edememesi
İslam dininde değişmez temel ilkelerin bulunması
Bireylerin yaşadıkları coğrafyanın şartlarına göre düşünmesi
Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan ilk oluşumlardır?
Mezhepler
Tarikatlar
Cemaatler
Cemiyetler
Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden biri değildir?
Devlet yönetiminde dinî kurallara yer vermesi
Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
Bireylere din ve vicdan hürriyeti sağlaması
Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlaması
Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerin evrensel öğütleri arasında yer almaz?
Doğruluk
Tevhid
Çevreyi koruma
İyilik ve yardımseverlik