Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Hz. Muhammed, güvenilir bir insandı. Herkese karşı merhametli, şefkatli ve hoşgörülü idi. İnsanlara değer verir, verdiği sözü mutlaka yerine getirirdi. Ayrıca o, yaşadığı cahiliye toplumunun kötü gelenek ve göreneklerinden uzak kalmış; yalan, haksızlık gibi kötü davranışlardan kaçınmıştır. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu metinle ilişkili değildir?
"O'nun ahlakı, Kur'an ahlakı idi." (Hadis-i Şerif)
"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Hadis-i Şerif)
"Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gerekli güzel örnek vardır." (Ahzab suresi, 21. ayet)
"Ben ancak bir kulum, insanım. Ben de yer ve içerim." (Hadis-i Şerif)
Peygamberimize saygı için söylenen; "Sallallahu aleyhi vesellem" ifadesi ne anlama gelir?
Allah'tan ona selam ve iyilik olsun.
Allah onun ümmetini artırsın.
Allah ona merhamet etsin.
Allah ondan razı olsun.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı görevlerimiz arasında yer almaz?
Adını saygıyla anmak
Ahlakını örnek almak
Onun gibi giyinmek
Onu sevmek
Kur'an-ı Kerim'de "güzel söz" ve "kötü söz" aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Güzel Söz Kötü Söz
Devamlı meyve veren ağaç Kökü olmayan ağaç
Bol ürün veren tarla Ürün vermeyen tarla
Kokusu ve tadı güzel meyve Kokusuz, tadı acı meyve
Kârlı ticaret Zarar eden ticaret
Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf Edebiyatı'nda eser veren Türk büyüklerinden değildir?
Hoca Ahmet Yesevî
Süleyman Çelebi
Hacı Bektaş Veli
Hacı Arif Bey
Ayetel Kürsi'de yer alan ve Yüce Allah'ın sıfatlarından olan "Hayy" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Diri ve canlı olan
Her şeyi gören
Yaratan ve rızık veren
Sonsuz güç sahibi olan
Aşağıdakilerden hangisi "taassub"a örnek oluşturmaz?
Başkalarının inanç, düşünce ve görüşlerine saygı göstermemek
Başkalarına ait görüşlerin doğru ve gerçeklik payı olduğunu kabul etmemek
Kendi düşüncelerinin doğru, tartışılmaz ve kesin olduğunu iddia etmek
Kendi fikir, kanaat ve inançlarının doğruluğunu savunmak
Suyun buharlaşması ve buharın sıvı hâldeki yoğunlaşmasıyla yağmurun; katı haldeki yoğunlaşmasıyla da kar ve dolunun oluşması gibi olaylar aşağıda verilen evrenin yasalarından hangisi kapsamında değerlendirilebilir?
Biyolojik yasalar
Fiziksel yasalar
Sosyolojik yasalar
Toplumsal yasalar
"Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirerek ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre âmade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır." (Bakara suresi, 164. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Allah'ın varlığının çeşitli delillerine
Allah'ın düşünmeyi teşvik ettiğine
Allah'ın merhametli olduğuna
Allah'ın güç ve kudretine
"Bir inanç ve düşünceye körü körüne bağlanmak ve ondan başkasını kabul etmemek" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Taklit
Taassup
Teslimiyet
Fikir hürriyeti
"Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette yer alan "ölçü" kelimesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisi kastedilmiştir?
Kader
İrade
Tevekkül
Ecel
İnsanın yaptığı işlerden sorumlu tutulması, aşağıdakilerden hangisinin varlığına bağlıdır?
Seçme hürriyetinin
Kişisel kabiliyetlerinin
Aldığı eğitimin
Dini tercihinin
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Kelime-i Tevhid"in anlamı verilmiştir?
Allah'ın hiçbir dengi yoktur.
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
Allah doğmamış ve doğurmamıştır.
Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.
Aşağıdaki davranışların hangisinden dolayı insan, öldükten sonra da sevap kazanmaya devam eder?
Nafile namaz kılmak
Faydalı ilim bırakmak
Üç ayları oruçlu geçirmek
Ana-babaya iyi davranmak
Allah Kur'an'da "güzel ve iyi işleri" ne olarak isimlendirmiştir?
Farz
Sünnet
Salih amel
Sünnetullah
Peygamberimiz "Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır." buyurmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Dünya-ahiret dengesinin
İman-ibadet ilişkisinin
Tevekkül anlayışının
Ahiret inancının
Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden biri değildir?
Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlanması
Devlet yönetiminde dini kurallara da yer verilmesi
Bireylere din ve vicdan hürriyetinin sağlanması
Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
"Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol" M. Akif Ersoy Yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Kader
Kaza
Tevekkül
İbadet
Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılıkların temel nedenleri arasında yer almaz?
Siyaset
Ekonomi
Ortam ve kültür
Mezheplerin ortaya çıkışı
Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde yer alan evrensel öğütler arasında yer almaz?
İyilik ve yardımseverlik
Tek tanrıya inanma
Çevreyi koruma
Doğruluk