Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi "din anlayışı" hakkında doğru bir ifade değildir?
Evrenseldir.
Belli bir zamanla sınırlıdır.
Kültürel ortam din anlayışını şekillendirir.
Kişilerin kültür düzeylerine göre farklılık gösterir.
İslam medeniyetindeki vakıf müessesesini aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirebiliriz?
Fıtır sadakası
Fidye
Zekât
Sadaka-i cariye
Kaza ve kader inancını doğru anlayan bir kimseden, aşağıdakilerden hangisini ileri sürmesi beklenmez?
Her şeyi yaratanın Allah olduğunu
Allah'ın her şeyi bir düzen içinde yarattığını
İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmayacağını
Evrende Allah'ın iradesine aykırı hiçbir olayın gerçekleşemeyeceğini
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurlarından biridir?
Vatanı kahramanca savunma
Küçüklere sevgiyle yaklaşma
Düşkünlere şefkatle muamele etme
Sanat eseri, cami ve medreseler yapma
Hz. Muhammed'e "el-Emîn" (Güvenilir) lakabı hangi dönemde ve nerede verilmiştir?
Cahiliye döneminde Mekke'de
Vefatından sonra Medine'de
Hicret sonrasında Medine'de
Boykot döneminde Mekke'de
Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine, "Kardeşim, korkma, ben de senin gibi annesi kuru et yiyen bir insanım." diyerek, onu rahatlatmıştır. Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden en çok hangisine örnek teşkil eder?
Kardeşliğe
Alçakgönüllülüğe
Görgülü olmaya
Sözünde durmaya
İslam mezheplerinin (Fıkhî mezheplerin) sistematik hâle geldiği dönem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Hz. Muhammed döneminde
Hicrî dördüncü asırda
Sahabe döneminde
Tabiîn döneminde
İnsanları zorlayarak inanmalarını sağlamanın veya bir kişinin baskı sonucu müslüman olduğunu söylemesinin bir değeri yoktur. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargıyı desteklemez?
"Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır."
De ki: "Gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin."
"Eğer Rabb'in dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı."
"Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir."
• "... Başka tanrıların olmayacaktır." • "Kendin için put yapıp onlara tapmayacaksın." Yahudi inancındaki On Emir'de yer alan bu ifadeler aşağıdaki Kur'an ayetlerinin hangisiyle ifade edilmiştir?
"... Emrolunduğun gibi dosdoğru ol..."
"Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi kesin bir şekilde emretti."
"Görmüyorlar mı ki biz, kudretimizin eseri olarak onlar için bir çok hayvanlar yarattık."
"Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın akdini (onun adıyla verdiğiniz sözü) yerine getirin..."
"Bilgisizlik, ihmal ve vurdumduymazlık sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları kader olarak görmek yanlıştır." Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu yargı ile çelişir?
İnsan, davranışlarını kendi iradesi ile belirler.
Allah, insana iyiyi kötüden ayırt edebilecek bir akıl vermiştir.
İnsanın kötü yolu benimsemesinin nedeni alın yazısının böyle yazılmış olmasıdır.
İnsanın, davranışlarından sorumlu tutulması, irade sahibi olmasından dolayıdır.
Taassup sahibi bir bireyde aşağıdakilerden hangisi daha az görülür?
Bilimsel gelişmelere açık olma
İnsanlar arası iletişimde sorun yaşama
Tutum ve davranışlarda aşırıya kaçma
Sadece kendi görüş ve düşüncelerini doğru olarak görme
Bilginin gerçekçilik değeri, faydacılık değeri ve teolojik değeri gibi yönleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilginin teolojik değerine ilişkin bir kuraldır?
Bilimsel verileri ön yargısız biçimde açıklama
Objektif gözlem ve deneylere dayalı olma
İnsanı kendini yaratan Rabb'ine götürme
İnsanlığa yararlı olmayı amaçlama
Yüce Allah'ın isimlerinden olan ve Ayet'el- Kürsî'de de geçen "Hayy" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Her şeyi bilen
Canlı ve diri
Yoktan yaratan
Benzersiz
"Vesiletü'n-Necat" adlı eser kime aittir?
Yunus Emre
Hacı Bayram-ı Veli
Mevlana Celalettin
Süleyman Çelebi
"Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?..." (Saf suresi, 2) ayetine uygun hareket etmek aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmayı gerektirir?
Sözünde durmayı
Güzel söz söylemeyi
Savurganlıktan kaçınmayı
Tevazuyu (alçak gönüllülüğü)
Hz. Muhammed'e peygamberlik görevi 610 yılı Ramazan ayında verilmiştir. Bu tarihten 3 yıl sonra gelen vahiyde Allah Teala şöyle emretmiştir: "Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme." (Hicr suresi, 94) Bu metinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?
Peygamberliğin kırk yaşında başladığına
Hz. Peygamber'e ilk vahyin 610 yılında geldiğine
Müşriklerin itirazlarının devam edeceğine
Açıktan tebliğ görevinin başladığına
Hz. Muhammed, "Ben ancak bir kulum, insanım, herkes gibi yer ve içerim." buyurmuştur. Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed'in özellikle hangi yönü ön plana çıkmaktadır?
Peygamberlerin sonuncusu olduğu
İnsani ihtiyaçlarının bulunduğu
Bütün insanlara gönderildiği
Allah'tan vahiy aldığı
"Ey inananlar. Yemin olsun ki içinizden, sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametli bir elçi geldi." (Tevbe suresi, 128) Meali verilen ayette Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Müminleri sevdiğine
Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğuna
Peygamberin kendi aralarından seçildiğine
İnanmayanların kendisine sıkıntı verdiğine
Yüce Allah'ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına ne denir?
Ecel
Kader
Kaza
İrade
"Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururlarken önlerinden bir cenaze geçiyordu. Peygamberimiz hemen ayağa kalktı. Yanındakiler, cenazenin müslüman olmadığını hatırlatınca Hz. Muhammed, "O da bir insan değil mi?" diye karşılık verdi." Hz. Muhammed'in bu davranışı O'nun ahlaki özelliklerinden en çok hangisine örnek oluşturur?
Hakkı gözettiğine
Güvenilir olduğuna
Danışarak karar verdiğine
İnsanlara değer verdiğine