Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in insan sevgisine verdiği öneme en iyi örnektir?
Necran Hristiyanlarının Mescid-i Nebî'de ibadet etmelerine müsaade etmesi
Savaşta ganimet olarak getirilenTevrat nüshalarını sahiplerine iade etmesi
Çevre ülkelere İslam'a davet mektupları göndermesi
Önünden geçen Yahudi cenazesi için ayağa kalkması
Hz. Muhammed'in Hılfu'l-Fudul cemiyetinde görev almasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Müslümanları tek çatı altında toplamak
Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
Mekke'nin ileri gelenleri arasında yer almak
Mekke'nin ticaret kervanlarına hakim olmak
Aşağıdakilerden hangisi işlerini danışarak yapan birisi için söylenemez?
Başkalarıyla daha uyumlu çalışır.
Yeni şeyler öğrenme fırsatı bulur.
Hedefine ulaşmakta zorlanır.
Hata yapma ihtimali azalır.
• "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." (Kalem suresi, 4. ayet) • "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Hadis-i Şerif) • "O'nun (Peygamberimizin) ahlakı Kur'an idi." (Hz. Aişe) Verilen ifadelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Hz Muhammed'in ahlakının Kur'an'dan önce şekillendiği
Hz Muhammed'in güzel ahlaka katkıda bulunduğu
Hz. Muhammed'in ahlakî erdemleri öğretmekle görevli olduğu
Hz. Muhammed'in Kur'an'ı davranışlarına yansıttığı
Aşağıdakilerden hangisi kültür hakkında söylenemez?
Evrenseldir.
Değişkendir.
Toplumsaldır.
Birleştiricidir.
Tevekkül kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?
Güvenmek
Çalışmak
Dua etmek
Düşünmek
Mevlid olarak bilinen ve asıl adı Vesiletü'n-Necat olan eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Hoca Ahmet Yesevi
Süleyman Çelebi
Hacı Bektaş Veli
Yunus Emre
Aşağıdakilerden hangisi dinî motifli örf ve adetlerimize örnek teşkil etmez?
Törenle asker uğurlamak
Muharrem ayında aşure dağıtmak
Erkek çocuklarını sünnet ettirmek
İftar yemeği vermek
Ayete'l-Kürsî olarak bilinen ayet aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
Huvallahüllezi lâ ilâhe illa hû...
Amenerrasülü bima ünzile ileyhi...
Allahümme rabbic alni mukimes salati...
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm...
Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayette: 'Düşünmez misiniz?', 'akletmez misiniz?' buyrulmaktadır. Bir ayette de: "Akıl ve anlayış sahibi o kimseler ki ... göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve derler ki: Ey Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın." buyrulmaktadır. (Âl-i İmran suresi, 190-191. ayetler) Metinde verilen bilgiler kişiyi aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez?
Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde inanmaya
Allah'ın varlığının delilleri üzerinde düşünmeye
Düşünerek bilinçli ve şuurlu olarak Allah'a inanmaya
İnsanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğu düşüncesine
Kur'an-ı Kerim, cahiliye döneminde Arapların inançlarının ve bazı davranışlarının yanlış olduğunu beyan etmiştir. Buna karşılık onlar ise "...atalarımızdan böyle gördük, böyle yapıyoruz..." (Bakara suresi, 170. ayet.) şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre cahiliye toplumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yeniliklere ve bilime açık oldukları
Bilgiye dayalı bir yaşam sürdükleri
Taklit ve taassubun hakim olduğu
Davranışlarının İslam'la örtüştüğü
İnsan ve iradesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İradesiyle yaptığı işlerden sorumlu tutulmuştur.
Yanlışı ve doğruyu, güzeli ve çirkini ayırt edebilir.
Serbestçe dileme ve dilediği her şeyi sınırsızca yapabilme gücü ve özgürlüğü vardır.
Aklı, iradesi, düşünmesi ve konuşması gibi özellikleriyle üstün bir varlıktır.
Aşağıdakilerden hangisi "Amentü" olarak bilinen duada yer almaz?
Öldükten sonra dirilme
Allah'ın varlığı
Kaza ve kader
Salih amel
Aşağıdakilerden hangisi "iman" kavramının sözlük anlamları arasında yer almaz?
Gönülden bağlanma
Kabul etme
Dua etme
Güvenme
"İnsan ölünce yaptığı bütün işler sona erer. Ancak üç şeyin sevabı devam eder..." Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in bu sözünün devamında bahsettiği üç şey içinde yer almaz?
Sadaka-i cariye
Kendisine dua eden evlat
İnsanların faydalanacağı bilimsel eser
Tevekkül ederek geçen bir ömür
• Bilgisizlik • Taklit • Fikir ve inançlarında ısrarcı olma • Araştırmaksızın ve düşünmeksizin inanıp bağlanma Verilen bu özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Tevekkül
Taassub
Tefekkür
Takdir
Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili bir yorum biçimidir?
Hanefîlik
Şafiîlik
Eş'arîlik
Caferîlik
İslam'ın tevekkül anlayışına uygun olan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışmasam da başaracağıma inanıyorum.
Çok çalıştım, Allah'a güveniyorum.
Çalışmadım ancak şansıma her zaman güvenirim.
Kendime güvenim sonsuz, kesin kazanırım.
"Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası" M. Akif Ersoy Bu mısralarda vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Onurlu bir yaşam için çalışmak gerektiği
Tembellerin başarılı olamayacağı
İnsanların mesleklerini en iyi şekilde icra etmesinin gerektiği
Çalışmayan kişilerin çevresindekilere muhtaç olacağı
Din, akıl sahibi insanları kendi istek ve arzuları ile dünyada ve ahirette iyiliğe, doğruluğa ve mutluluğa ulaştıran ilahî kurallar bütünüdür. Bu tanımda dinin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
Akıl sahibi insanlara seslenmesi
İnsanları iyilik ve doğruluğa yönlendirmesi
Kaynağının Allah olması
Kaza ve kader inancını içermesi