Peygamberliğin Kanıtı Olarak Mucize
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Peygamberliğin Kanıtı Olarak Mucize

4. Peygamberliğin Kanıtı Olarak Mucize

Mucize sözlükte “aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, harika olay” anlamlarına gelir. Kur’anı Kerim’de mucize yerine çoğu kez “ayet, âyât, beyyine ve delil” kelimeleri kullanılmıştır. Ayet; belli olan bir alâmet, bir şeyi ispat eden delil veya işaret demektir.
Bu nedenle mucize ya bir işaret, delil ve ispat ya “ilâhî bir haber” ya da “tebliğ edilen söz” anlamına gelir.

Terim olarak ise peygamberlik iddiasında bulunan kişinin doğruluğunu ispat ve inkârcılara meydan okumak için peygamberlerin Allah’ın izniyle ortaya koydukları olağanüstü olaylardır. Mucizenin benzerini ortaya koymak mümkün değildir. Herhangi bir olayın mucize olabilmesi için onun nübüvvet görevi verilmiş kişilerin elinde zuhur etmesi gerekir.

Dolayısıyla herhangi bir kimsenin gösterdiği harikulade olaya mucize denmez. Mucize gerçekte Allah’ın fiilidir, “peygamber mucizesi” denilmesi mecazîdir.

Mucize, peygamber aracılığıyla tabiat kanunlarının çok üstünde ve onlara aykırı olmalıdır. Ayrıca mucize iddiaya uygun olarak ortaya konulması, bir yalanlama ya da inkârdan sonra meydana gelmesi ve insanoğlunun aciz kaldığı bir olay türünden gerçekleşmesi gerekir. Bu nedenle mucizeyi akıl ile izah etmek mümkün değildir.

Allah’ın destek ve yardımı olmadan hiç bir peygamber kendiliğinden mucize gösteremez. Bu özellik onları, inkârcılara karşı haklı çıkarır. Bu husus, Kur’anı Kerim’de şu şekilde ifade edilmektedir: “Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiç bir peygamberin mucize gösterme imkânı yoktur...”

BULALIM
Aşağıda verilen ayetleri meallerden okuyarak peygamberlerin mucizelerinin neler olduğunu öğrenip siz de Kur’an’dan peygamberlere ait mucizelere örnekler bulunuz.

- Hz. İbrahim, Bâbil Hükümdarı Nemrud tarafından ateşe atılmış ve ateş Allah’ın “Ey Ateş, İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol” emrine uyarak onu yakmamıştır. (Enbiyâ suresi, 5869. ayetler.)

- Hz. Musa’nın elindeki asanın yılan hâline gelmesi (TâHâ suresi,1721. ayetler.); Elini koynuna sokup çıkardığında elinin bembeyaz olması (TâHâ suresi 22.;Neml suresi, 12.; Kasas suresi, 32. ayetler.); Asasının Firavun’un huzurundaki sihirbazların ip ve sopalarını yutuvermesi (TâHâ suresi, 6570. ayetler); Asasını denize vurunca denizin yarılıp, İsrâiloğulları’nın açılan yoldan geçmesi, Firavun ve ordusu geçeceği sırada denizin tekrar kapanıp onları boğması. (Şuarâ suresi, 6166. ayetler)

- Hz. İsa’nın Allah’ın izniyle çamurdan kuş yapıp, onu üflediği zaman canlı bir kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iyileştirmesi (Mâide suresi, 110. ayet)

- Havârilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi.(Mâide suresi, 114, 115. ayetler.)

Allah mucizelerle peygamberlerini desteklemiş ve her peygambere zamanının koşullarına göre birtakım mucizeler vermiştir. Bir peygambere verilen mucize her peygambere verilmemiştir. Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v.)’den önceki peygamberlere çeşitli mucizeler verildiğini bize bildirmektedir. Peygamberimizin en büyük mucizesi ise bir hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’anı Kerim’dir.

Herhangi bir ilim tahsil etmemiş bir kimsenin Kur’an gibi bir kitap getirmesi, Kur’an’ın mucizeliğine şahit olarak yeterlidir. Kur’an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedî bir mucizedir. Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemleri geçince bittiği, onları yalnız o dönemde yaşayanlar gözlediği halde, Kur’an mucizesi kıyamete kadar sürecek bir mucizedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde, “Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları bir mucize verilmiş olmasın.

Bana mucize olarak verilen ise, ancak Allah’ın bana vahyettiğidir” buyurmuştur. Yüce Allah da Hz. Peygamberin en büyük mucizesinin Kur'anı Kerîm olduğunu bizlere bildirmiştir. “Dediler ki: ‘Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!’ De ki: ‘Mucizeler ancak Allah katindadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım’. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.” Kur’anı Kerîm, hem söz hem de anlam yönünden mucizedir.
O, Arap edebiyatının zirvede olduğu bir dönemde inmiş, Araplara kendisinin bir benzerini getirmeleri için meydan okumuş, üslûbu, şaşırtıcı lafzı, fesahat ve belagatıyla onları aciz bırakmıştır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar