Peygamberlere Gönderilenilen Kitaplar
5. Sınıf Kuran

Peygamberlere Gönderilenilen Kitaplar

5. Peygamberlere Gönderilenilen Kitaplar

Allah, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberlere vahiy göndermiştir. Ayette bu konu şu şekilde açıklanmıştır: “Biz senden önce de, ancak kendilerine vahiy verdiğimiz erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız, bunu bilenlere sorunuz.” Kur’anı Kerim’de Yüce Allah (cc.)’ın insanlara vahyi üç şekilde gönderdiği anlatılmaktadır: “Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Allah insanlara yol göstermek, onlara iyiyi, güzeli öğretmek, onları uyarmak, emir ve yasaklarını bildirmek için ilahî kitaplar göndermiştir. Bu konu bir ayette şöyle açıklanmıştır: “İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hüküm vermeleri için, Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da indirdi...”
Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberlerine vahyettiği sözlere veya bunun yazıya geçirilmiş şekline “ilahî kitap” adı verilir. Kitabın çoğulu “kütüb”dür. İlahî kitaplara Allah katından indirilmiş olması sebebiyle “kütübi münzele” veya “semavî kitaplar” da denilir. Vahiy, suhûf (sahifeler) ve kitaplar olmak üzere ikiye ayrılır:

Kur’an’dan önce indirilmiş olan ve birkaç sayfadan oluşan vahiy metinlerine “suhuf” ’ denir. Vahiy metinlerinin geniş hacimli olanlarına ise “kitap” denilir.
Suhûfların hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Bunlar hakkında Kur’anı Kerim’de ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bunlar toplam 100 sahife olup, Hz. Âdem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz. İbrahim peygamberlere indirilmiştir.

Sahifeler
Hz. Adem: 100 Sahife
Hz. Şit : 50 Sahife
Hz. İdris: 30 Sahife
Hz.İbrahim: 10 Sahife

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilahî kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’anı Kerim’dir.

5.1. Tevrat
Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Tevrat’a Ahdi Atîk ve Ahdi Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Yahudiler bu kitaba “Tora” derler. Yahudi inancına göre Tevrat, Tanrı’nın Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda vahyettiği kitabın adıdır.

Beş bölümden oluşur: Yaratılış, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye. Tevrat, Hz. Mûsâ aracılığıyla İsrâiloğulları’na İbranice olarak indirilmiştir. Günümüzde diğer dillere de çevrilmiştir.
 
5.2. Zebur
Kelime olarak “yazılı şey ve mektup” anlamına gelen Zebur, Hz. Davud’a indirilmiş olan ilahî kitabın adıdır. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulur: “...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur’u verdik”32 Bugün Mezmûrlar adıyla Eski Ahid’de yer alan Zebur, lirik söyleyiş ve ilâhîlerden, Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlardan oluşmaktadır. Mezmur, Zebur’un bölümlerine verilen addır ve toplam 150 mezmur vardır.
 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
Allah, Hz. Davud’a güzel bir ses vermişti. Hz. Davud Zebur’u okurken insanlar ve hayvanlar etrafında halka olur, onu dinlerlerdi. Zebur’u Hz. Davud’tan dinleyenler okuyuşuna hayran kalırdı.

5.3. Incil
İncil kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamlarına gelir. Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğulları’na indirilmiştir. Bu husus Kur’anı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır: “Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik”33 İncile Ahdi Cedîd (Yeni Ahit) de denilir. Eldeki en eski İncil metni Grekçedir. Bugün Hristiyanların çoğunun kabul ettiği İnciller dört tanedir. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.

Tevrat'ta sıklıkla dini kurallara vurgu yapılırken İncil'de bu kuralların daha çok ahlaki boyutuna öncelik verildiği görülmektedir. İncil'de Hz. İsa'nın yaşamı, insanları Allah'a inanmaya çağırırken karşılaştığı güçlükler, sevgi, dürüstlük ve alçak gönüllülük gibi ahlaki değerler dile getirilir. İnsanların birbirlerini sevmeleri istenir ve İlahî buyrukların özüne dikkat çekilir.

BİLGİ KUTUSU
Hristiyanlar Kitabı Mukaddes’i kabul ederler.
Kitabı Mukaddes yalnızca İncil’i değil, Tevrat ve Zebur da dâhil, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya kadar olan diğer peygamberlere gelen kitapları da içinde bulundurur. Eski Ahit 39, Yeni Ahit 27 kitap olmak üzere toplam 66 kitaptır.

PAYLAŞALIM
Kur’anı Kerim’e Kitap, Furkan, Zikir, Nur diye isimlendirilmesinin sebepleri ne olabilir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.4. Kur’an
Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilen, hiç değişmeden günümüze kadar ulaşan, okunmasıyla ibadet edilen, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı Arapça bir kelâmdır. Yûsuf suresinin 2. ayetinde, “Anla yasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” buyrulmuştur. Ancak tüm insanlar Arapça bilmedikleri için çeşitli dillere çevirileri, meal ve tefsirleri yapılmıştır. Kur’anı Kerim’in “Kitap, Furkan, Zikir, Nur” gibi başka isimleri de vardır.
Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamber, Kur’anı Kerim ise son ilahî kitaptır. Dolayısıyla kıya mete kadar başka ilahî kitap gelmeyecektir.

Kur’anı Kerim 610 yılının Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmış ve indiriliş süreci yaklaşık yılda tamamlanmıştır. Peygamberimiz, gelen ayetleri hemen ezberlemiş ve vahiy kâtiplerine yazdırmıştır. Vahiy kâtipleri gelen ayetleri o günün yazı malzemelerinin üzerine yazmışlardır. Yazılan ayetler özenle korunmuştur. Böylece 632 yılında Peygamberimizin vefatından önce Kur’anı Kerim’in indirilişi tamamlanmış ve yazılmıştır.

Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir tarafından Kur’an sahifeleri bir araya toplanarak kitap hâline getirilmiştir. Hz. Osman döneminde ise bu nüsha esas alınarak birkaç tane daha yazılmış ve her biri o dönemin büyük şehirlerine gönderilmiştir.
Kur'an'daki bölümlerin her birine sure, surelerin içerisindeki cümlelere ise ayet denilir. Kur’anı Kerim toptan değil ayet ayet, sure sure indirilmiştir. Çünkü bazı ayetler, belli bir olayın ardından gelip o olayla ilgili açıklama getirmekteydi. Böylece Müslümanların Kur’anı Kerim’i daha iyi anlayıp özümsemesi sağlanmıştır.

Kur’anı Kerim’de “Allah, tabiat, insan ve hayat (dünya ve ahiret hayatı) ve nübüvvet” konuları üzerinde önemle durulmuş ve kendisinden başka bir ilahî kitabın gelmeyeceği vurgulanarak insanoğlunun kıyamete kadar onunla amel edeceği Yüce Allah tarafından buyrulmuştur. Müslümanların diğer kutsal kitaplar hakkındaki bilgisi de Kur’an’a dayanır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar