Ömer B. Abdulaziz Dönemi ve İslam ve İslam'ın Yayılış Süreci
5. Sınıf Arapça

Ömer B. Abdulaziz Dönemi ve İslam ve İslam'ın Yayılış Süreci

4. ÖMER B. ABDÜLAZİZ DÖNEMİ VE İSLAM’IN HIZLI YAYILIŞ SÜRECİ

Ömer b. Abdülaziz iş başına gelince, devletin toplumsal temellerini sağlamlaştırmaya ve tabanda meydana gelen bölünmüşlükleri gidermeye yönelik çalışmalar yaptı.
Toplumda birçok huzursuzluğa sebebiyet veren Haricîler, Ömer b. Abdülaziz zamanında Irak, Arabistan ve Kuzey Afrika’daki faaliyetlerini durdurarak, kendisine halife olarak biat ettiler.

Muaviye b. Ebi Süfyan döneminden itibaren başlayan, hutbelerde; Hz. Ali ve evladına hakaret, Ömer b. Abdülaziz tarafından kaldırılmış ve onun yerine, Nahl suresi 90. ayetinin okunması uygulanması getirilmiştir.

Ömer b. Abdülaziz, bunların dışında zimmîlerin durumunda da iyileştirmeler yaptı.
Ömer b. Abdülaziz, iş başına gelir gelmez halk tarafından sevilmeyen, keyfi uygulamalar yapan ve halka zulmeden yöneticileri, görevden alarak yerlerine yenilerini tayin etti. Yeni atanan yöneticilerin âlim ve salih kişilerden olmasına dikkat edildi.

Bu dönemde, daha önce Emevi devlet başkanlan tarafından el konulan, Hıristiyanlara ve Musevilere ait ibadethaneler kendilerine iade edildi.

Ömer b. Abdülaziz döneminde, fetihler bir noktada durduruldu, İstanbul’u muhasara eden Mesleme b. Abdülmelik’in ordusu geri çağırıldı. Bununla beraber sınırların korunması ve Bizans’a saldırı fırsatı verilmemesi için geleneksel yaz ve kış seferleri devam ettirildi.
Pireneleri aşıp Güney Fransa içlerinde ilerleyen ordular, TouluseTulus şehrine kadar ulaştı. Özellikle İslam egemenliğini kabul eden gayrımüslim kesimler arasında, İslam’ın barış ortamında ve tebliğ usulü ile yayılmasına gayret edildi.

Ömer b. Abdülaziz, Müslüman olmaları halinde, kendilerinden haraç alınmayacağını belirterek, Kuzey Afrika’da Berberiler ve Maveraünnehir bölgesindeki kavimler arasında, İslamiyet’in hızla yayılmasını temin etmiştir.

Hindistan hükümdarlarından birkaçı, onun davetine uyup tebaasıyla birlikte Müslüman oldular.

Ayrıca Müslüman olmalarına rağmen, kendilerine ikinci sınıf insan muamelesi yapılan, Yusuf b. Haccac’la birlikte kendilerinden haraç alınan ve devletten memnun olmayan unsurların durumu da iyileştirilmiş oldu.

Bütün valilere hangi ırk ve milletten olursa olsun, Müslüman olanların eşit olduğunu ve kendilerinden haksız olarak vergi alınmamasını bildirdi.

Ömer b. Abdülaziz’in ortaya koymuş olduğu bu icraatlar, çok geçmeden meyvelerini vermeye başladı. Genel olarak Müslümanlar arasında, bir barış havası hâkim oldu ve gayrımüslimler arasında da ihtida hareketleri çoğaldı.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar