Meleklerin Varlığı
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Melekler

MELEKLER


1. Meleklerin Varlığı

İslam'da imanın temel esaslarından biri de meleklere iman etmektir. Haberci, elçi, kuvvet ve iktidar sahibi anlamına gelen melek, gözle görülemeyen, Allah'ın emriyle verilen görevleri yerine getiren, güçlü, hızlı ve zor işlere gücü yeten bir varlıktır.

Kur'an'da; melekler, iman konulan arasında yer alır. Yüce Allah: “...Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler...” buyurmaktadır. Yüce kitabımızda meleklerin bazılan özel isimleriyle bazılan da görevleriyle anılmıştır.
Diğer semavi dinler de meleklerin varlığını kabul etmişlerdir. Melekler, Allah'a isyan etmezler ve asla günah işlemezler. Emrolunduklan işleri aksatmadan yaparlar. Kur'anı Kerim'de meleklerin ellere ve kanatlara sahip oldukları bildirilmiştir.Kanatlarının çokluğu, Allah'ın emrini yapmakta ve vahyini getirmekteki gücü, süratleri ve derecelerinin büyüklüğü olarak anlaşılmıştır.

Melekler; yemekten, içmekten, cinsellikten, uyumaktan, yorulmaktan, usanmaktan, yaşlanmaktan ve benzeri özelliklerden arınmış varlıklardır. Bu üstün özelliklerine rağmen melekler gaybı bilemezler. Bu hususta Kur an da: “De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.” buyrulmaktadır.

Allah, meleklerin kıyamet gününde insanlar gibi öleceklerini Zümer suresinin 68. ayetiyle haber vermektedir: “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür...” Meleklerin insanlar için şefaatçi olmaları konusunda ise Kur’an’da şu bilgi verilmektedir: “Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah’ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.”
İnsana nispetle farklı ve üstün özelliklerle yaratılan ve Allah’a itaat eden meleklere dünya ve ahirette bazı görevler yüklenmiştir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar