Meleklerin Görevleri
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Meleklerin Görevleri Nelerdir

2. Meleklerin Görevleri

Hiçbir varlık gayesiz yaratılmamıştır. Ayet ve hadislerde sayıları pek çok olduğu anlaşılan meleklerin de görevleri vardır. Meleklerin esas vazifeleri Allah’a kulluk ve onun emirlerini yerine getirmektir. Bunlardan Cebrâil, Mîkâil, İsrâfil ve Azrâil büyük meleklerdir.
Kur’an’da Cebrâil’e; temiz, saygın, latif, üstün güce ve kesin bilgiye sahip anlamında ‘Cibrîl, Rûhu’lemîn/güvenilir ruh, Rûhu’lkudüs/kutsal ruh, rasûl/elçi’ isimleri verilmiştir. Cebrâil peygamberlere ve meleklere vahiy getirmekle görevlidir.

Peygamberimize iki defa asli şekliyle ve Hz. Meryem’e Hz. İsa’yı müjdelerken normal bir insan suretinde görünmüştür. Cebrâil, Peygamberimizin dostu, müminlerin destekleyicisidir.

Mîkâil, doğa olaylarıyla ilgili görevli melek.Kur’anı Kerim’de “Mîkâl” şeklinde yer almaktadır. Cebrâil ve Mikâîl’in “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.” ayetinde özel isimleriyle yer alması Allah katındaki kıymetlerini ve büyüklüklerini göstermektedir.
İsrâfil’in adı Kur’an’da “Münâdî/çağırıcı” şeklinde geçmekte, hadislerde ise “İsrâfil” ismi zikredilmektedir. Bu hadislerden birisi şöyledir: “Rasulullah (s.a.v.) gece namazına ‘Ey .yerin, göklerin, Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil’in yaratıcısı Rabbim!’ duasını okuyarak başlardı.” Kıyameti  koparacak ilk ve yeniden dirilişi başlatacak ikinci üflemeyi (nefh) İsrâfil yapacaktır. “Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.” ayetlerinde bildirilen insanları mahşere çağırma görevi de İsrâfil’e aittir.

Bir diğer melek olan Azrâil’in ismi İbranicedir, Kur’an’da ve sahih hadislerde geçmemektedir.  Kur’an’daki adı ‘ölüm meleği’dir. “De ki: ‘Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz’.” ayetindeki ‘melekü’lmevt’ten (ölüm meleği) Azrâil kastedilmiştir. Ölüm meleğinden çoğul şekliyle (melâike) de bahsedilmesi, Azrâil’in yardımcılarının olduğunu göstermektedir.

Dört büyük meleğin dışında da çok sayıda melek vardır. Bunlar hakkında Nisâ suresi 172. ayette: “... Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler.” ifadesi kullanılmıştır. Meleklerin gönülden itaat ettikleri, “Şüphesiz Rabb’in katındaki (melek)ler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tespih ederler ve yalnız ona secde ederler.” ayetiyle bildirilmiştir. Kur’an’da zikredilen Hârût ve Mârût isimli melekler23 ise insanları imtihan için gönderilmiştir.

DÜŞÜNELİM
“Şüphesiz ‘Rabb’imiz Allah’tır’ deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dost larınızız.” (Fussilet suresi, 30, 31. ayetler.)
Yukarıdaki ayetleri dikkate alarak meleklerin varlığı üzerinde düşününüz.
 
‘Kirâmen Kâtibîn, RakîbAtîd’ veya ‘hafaza’ melekleri insanın iyi ve kötü, gizli ve açık amellerini yazmak ve onu korumakla görevlidir. Bu meleklerden Kur’an’da: “Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar” , “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.” ayetlerinde bahsedilmiştir.
Allah’ın, müminlerin kalbine sebatı, doğruyu ve hakkı ilham eden ve onlara dua eden meleklerin varlığı: bir ayette şöyle bildirilir:“.

Melekler ise, Rablerini hamt ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler.” ayetleriyle bildirilmiştir.  Bunlara ilave olarak bazı melekler müminlerin dünyevi ve uhrevi darlıklarında yardım etmekle görevlendirilmiştir. Müminlerin dostu melekler, onların ahiret yolculuğunda da yanlarında bulunacaklar ve onları teselli edeceklerdir.
Ahirette müminleri selamla karşılayacak, onlara hizmet ve arkadaşlık edecek melekler de vardır. Kur’an’da bu konu şöyle anlatılır: “.Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler): Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!”  Başka bir ayette ise “Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır. Biz, cehennemin görevliler ni ancak meleklerden kıldık.

Onların sayısını inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık.” buyrulmuştur. Cennette görevli meleklerin temsilcisine Rıdvân, cehennem görevlilerinin temsilcisine de Mâlik denilmektedir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar