Kuranı Kerim Mesajları Nelerdir
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Kuranı Kerim Mesajları Nelerdir

Kur’an’da İnsan ve Toplum:
Kur’an’da İnsan Tipleri
DÜŞÜNELİM

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ Suresi, 70. ayet.)

Bu ayetten hareketle, insanın üstün olduğu yönleri ve bunun sebepleri üzerinde düşününüz, görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kur’anı Kerim, Tin suresinde insanın gerek maddî gerekse manevî yönden en güzel şekilde yaratıldığını söyler. İsrâ suresinde ise Allah’ın insana verdiği değeri haber verir. Kur’an’a göre kadın ya da erkek olsun, insan onurlu bir varlıktır. Yaratılıştan gelen özellikleri farklılık arz etiğinden biri diğerini tamamlar.

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır...” ayeti ve hadislerin ifadesiyle her insan Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın çocuklarıdır. Bu sebeple kulluk bilinci dışında Allah katında hiç kimsenin bir diğerine üstünlüğü yoktur.

İnsan, akıl ve vicdan sahibi, potansiyel olarak iyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyeti bulunan, iradeli bir canlıdır. Yeryüzündeki bütün nimetler insan için yaratılmış, diğer varlıklar onun hizmetine verilmiştir.5 Ancak insanın bu değere layık olması, inancına ve doğru bir hayat sürmesine bağlıdır. Dünyada ahiret yurdu için bir sınav verdiği bilincinden uzaklaşan insan, yine Tin suresinin 5. ayetine göre en değersiz varlık konumuna düşecektir.

BİLGİ KUTUSU
İnanç Açısından İnsanlar Dört Gruba Ayrılır:
1Mümin (Müslüman): Müslüman, Allah’a, Rasûlü’ne ve onun bildirdiklerine inanan kimsedir. İman esaslarını kalbiyle tasdik edip, dili ile bunu açıklayan kişidir. Ahirette cennetle mükâfatlandırılacaktır.

2Kâfir: Gerçeği örten, Allah’a veya diğer iman esaslarından birine inanmayan, bunları inkâr eden kimsedir. Peygamberimizin(s.a.v) haber verdiği ve Allah katından getirdiği hakikatleri kabul etmeyen kimselerin genel adıdır. Dünyada kâfir olarak ölen kimse, ebedî ahiret yurdunda cehenneme girecektir.

3Münafık: İki yüzlü davranan, riya ve gösteriş sahibi kimsedir. Dışarıdan iman etmiş görünen, inandığını söyleyen, fakat gerçekte kalben inanmamış kişidir. Kur’an, münafıkların cehennem ateşinin en alt tabakasında bulunacaklarını bildirmektedir.
4Müşrik; Allah’ın varlığını kabul eden, ancak onun bir olduğuna inanmayan, onunla birlikte başka ilahlar edinen (şirk koşan) kişidir. Mesela Allah ile birlikte putlara veya başka şeylere de tapınan kimse müşriktir.

Kur’an’ın ele aldığı insan tiplerinin başında inananlar gelir. Ancak o, Müminler arasında da birtakım farklılıkların varlığına değinir. Kur’an, Fâtır suresinin 32. aye tinde Müminleri davranış ve karakter açısından üç kısma ayırır:
“Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık.
Onlardan kimi kendine kötülük eder.
Kimi orta bir durumdadır.
Kimi de Allah’ın izniyle hayır işlerinde yarışır.
İşte büyük lütuf budur.”

Birinci grupta yer alanlar, kendine yazık edenlerdir. Bunlar Mümin ama günahkârdırlar. İmanları zayıftır. Kalben ve zihnen kâfir olmadıkları gibi münafık da değillerdir. Suç işledikleri için kendilerine yazık etmişlerdir. Bu sebeple ahiret azabına maruz kalarak kendine zulmetmiş olan kimselerdir.

İkinci kısım, orta yolu tutanlardır. Bunlar, Allah’ın (c.c) emirlerine riayet etmeye gayret göstermelerine rağmen gevşek davranır ve günah işlerler. Kur’an’ı okuyup onu uygulamaya çalışan, yaptığı hatalara pişman olup tövbe eden kimseler gibi.
Bir kısmı da hayırda, iyilikte, kullukta yarışanyarışanlardır.

Bunlar davranışlarını Allah (c.c) için yaparlar, günahlardan şiddetle kaçınırlar. Nefislerini kötü duygulardan arındırmışlardır. İlim sahibidirler, bildikleriyle amel ederler. Tövbeleri kabul edilmiş olan, daima faydalı işler yapan ideal insanlardır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Kuranı Kerim Konu Anlatımı

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar