Kuranı Anlama ve Yorumlara Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Kuranı Anlama ve Yorumlara Konu Testi

 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yorumlamak niçin önemlidir? Kısaca açıklayınız.
2. Hz. Peygamber En’âm suresi 82. ayetindeki “zulüm” kelimesini hangi ayetle açıklamıştır? Belirtiniz.
3. Kur’an-ı Kerim’de ahlakla ilgili olarak hangi temel ilkeler üzerinde durulmuştur? Açıklayınız.
4. Kur’an, toplumsal ilişkilerin sağlıklı olması için insanlara hangi çağrıyı yapmaktadır? Belirtiniz.
5. Mekke döneminde anlatılan kıssaların ana mesajı nedir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın iç bütünlüğüyle ilgili değildir?
A) Kur’an’daki kelimelerin kendi aralarında oluşturduğu bütünlük
B) Kur’an’daki cümlelerin kendi aralarında oluşturduğu bütünlük
C) Kur’an’daki ayetlerin önceki ve sonraki ayetlerle oluşturduğu bütünlük
D) Bir konuyla ilgili ayetlerin kendi aralarında oluşturduğu bütünlük
E) Sünnetin kendi içindeki bütünlüğü

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı anlamak ve yorumlamak için gerekli olan temel ilkelerinden biri değildir?
A) Kur’an’ı kendi bütünlüğü içinde anlama
B) Tarihsel bağlamı dikkate alma
C) Sünnetin açıklayıcılığından yararlanma
D) Bilimsel verilerden yararlanma
E) Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek

3. “(Allah’ım!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”34 ayeti Kur’an’ın ana konularından hangisinin kapsamına girer?
A) Yaratılış ve Evren
B) İbadet
C) Ahlak
D) İnsan İlişkileri
E) Tarih (Kıssalar)

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın nazil olduğu dönemde Mekke ve çevresindeki dinî inanışlardan biri değildir?
A) Putperestlik
B) Hinduizm
C) Hristiyanlık
D) Haniflik
E) Yahudilik

5. “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onlan da Allah’a amel-i salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.”
Yukarıdaki Fâtır suresinin 10. ayeti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Herhangi bir ayet birden fazla konuya temas edebilir.
B) Bu ayeti anlamak için aynı konulardan bahseden diğer ayetlere bakmaya gerek yoktur.
C) Güzel söz ile salih amel arasında bir ilişki vardır.
D) İnanç ve ahlakla ilgili hususlar aynı ayet içinde yer alabilir.
E) İnsanın yaptığı her türlü davranışın ahirette bir karşılığı vardır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(hususi, Hz. Peygamber, ahlak, ibadet, mesaj, takva)
1. Ayetlerin iniş sebepleri ve tarihsel bağlanılan............... olup ayetlerin verdikleri mesajlar ............... ise geneldir.
2. Vahyin mesajlarını hayata aktaran ve bu mesajların nasıl yaşanacağı konusundaki yegâne kaynak ............... ’in sünnetidir.
3. İnsanın kendi özgür iradesiyle, Mas ve samimiyetle ortaya koyduğu güzel tutum ve davranışlar bütününe ............... denir.
4. Allah’a karşı şükür görevimizi yerine getirmenin yolu tüm içtenlikle yalnızca ona ...................... etmektir.
5. Kur’an kıssalarında anlatılan olaylann detaylanndan daha çok kıssalann vermek istediği ...................üzerinde yoğunlaşmak bu amaçlann gerçekleşmesi için daha önemlidir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar