Kuran İlimleri Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Kuran İlimleri Konu Testi

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Rur’an ilimlerinin gelişim seyrini üç madde hâlinde açıklayınız.
2. Kur’an’da nasih ve mensuh ayetlerin bulunma sebebini bir misalle açıklayınız.
3. Muhkem ve müteşabih hangi konulan anlatmakta kullanılmıştır? Birer misalle açıklayınız.
4. Kur’an-ı Kerim’deki müphem kelimelerin kapalılığını hangi yollarla giderebiliriz? Açıklayınız.
5. Kur’an-ı Kerim’de yeminlerin bulunma maksadı nedir? Açıklayınız.
6. Kur’an’daki mecazlann ona ne gibi üstünlük kazandırdığını belirtiniz.
7. Kur’an-ı Kerim’in, insanlan aciz bırakma yönlerini sayarak kısaca açıklayınız?
8. Kur’an-ı Kerim’in soru-cevap üslubu hakkında beş madde hâlinde bilgi veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki hükümlerden hangisi sebeb-i nüzul ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Sebeb-i nüzuller, hadis kitaplarının “tefsir” bölümünde yer almıştır.
B) Esbâb-ı nüzul hakkında Mekke devrinde az, Medine döneminde çok bilgi vardır.
C) Sebeb-i nüzuller Kur’an’da yer almamış, sahabe tarafından nakledilmiştir.
D) Kur’an-ı Kerim’in büyük bölümü, soru ve sebep üzerine nazil olmuştur.
E) Esbab-ı nüzulü bilmek, ayetlerin doğru anlaşılmasına yardım etmektedir.

2. “Kur’an-ı Kerim’in bazı kelimelerinin; başka bir dil veya lehçeden alınmasından veya yeni anlam kazanmasından dolayı kapalı olmasını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşkilu’l-Kur’an B) Garîbu’l-Kur’an C) Müteşâbihu’l-Kur’an
D) Mübhemü’l-Kur’an E) Meani’l-Kur’an

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(Mekkî, Medenî, esbâb-ı nüzul, vücûh ve nezâir, i’cazu’l-Kur’an, mübeyyin)
1. (...................... ) hicretten sonra nazil olan ayet ve surelerdir.
2. (...................... ) bazı ayet veya surelerin bir soruya veya sebebe bağlı olarak indirilmesidir.
3. (...................... ) Kur’an’daki mücmel lafızlan açıklayan kelime, ayet veya sünnete denir.
4. ( .....................) ayetin manasının insan ruhunda iz bırakan ve hayranlık uyandıran biçimde özlü ifade edilmesidir.
5. ( .....................) Kur’an’da bulunan eş sesli ve eş anlamlı kelimelerdir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar