Kur'anı Kerim'in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı Konu Soruları
5. Sınıf Kuran

Kur'anı Kerim'in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı Konu Soruları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.
1. Vahyin terim anlamım açıklayınız.
2. Kur’an-ı Kerim’in hangi yollarla korunduğu hakkında bilgi veriniz.
3. Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amaçlarım listeleyiniz.
4. Kur’an-ı Kerim’in toplanma amacı hakkında bilgi veriniz.
5. Hz. Peygambere ilk vahiy nerede ve ne zaman geldi? Açıklayınız.
6. İslamiyet öncesi Arabistan’da dinî, siyasi ve kültürel ortamın özellikleri hakkında bilgi veriniz.
7. Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesine niçin ihtiyaç duyulmuştur? Belirtiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Kur’an-ı Kerim hangi sahabenin başkanlığında kitap hâline getirilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Zeyd b. Sabit C) Hz. Ömer D) Hz. Ali E) Hz. Osman

2. Kur’an-ı Kerim’in “Hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelen diğer ismi hangisidir?
A) el-Furkan B) ez-Zikr C) el-Kitap D) el-Mev’iza E) el-Hüdâ

3. Kur’an-ı Kerim’e ilk hareke koyma işlemini kim yapmıştır?
A) Ziyad b. Sümeyye B) Yahya b. Ya’mer C) Nasr b. Asım
D) Ebu’l-Esved ed-Düelî E) Halil b. Ahmed

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(mukabele, Kureyş, Kırtas)
1. Hz. Peygamberin her ramazan ayında Kur’an’ı Cebrail ile karşılıklı okumalarına  ............. denir.
2. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasında ihtilafa düşüldüğünde ...............lehçesi esas alınmıştır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar