Kelam İlminin Günümüzdeki Durumu Konu Soruları
5. Sınıf Arapça

Kelam İlminin Günümüzdeki Durumu Konu Soruları

 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Yeni İlm-i Kelam’ın doğuş sebepleri nelerdir? Belirtiniz.
2. Çağdaş kelam problemleri nelerdir? Yazınız.
3. Günümüz kelam ilmi klasik dönem kelam ilminden ayrılan yönleri nelerdir? Belirtiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. “Nihayet onlardan her birine ölüm gelip çattığında: “Rabb’im! der, beni geri gönder; ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım.” Hayır, asla! Bu onun ağzından çıkan (boş) bir laftan ibarettir.” (Mü’minûn suresi, 99, 100. ayetler.) ayetinde aşağıdaki inançlardan hangisi reddedilmektedir?
A) Politeizm B) Nihilizm C) Mistisizm D) Deizm E) Tenasüh

2. “Yeni İlm-i Kelam” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmirli İsmail Hakkı B) İsmail Fenni Ertuğrul C) Cemaleddin el-Afgani
D) Filibeli Ahmed Hilmi E) Muhammed İkbal

3. Kur’an’a göre “deizm”in doğru olmadığını ifade etmek isteyen kimse aşağıda verilen ayet meallerinden hangisini bir delil olarak kullanabilir?
A) “Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar.” (Yûnus suresi, 18. ayet)
B) “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!” (Kıyamet suresi, 36. ayet.)
C) “Göklerde ve yerde bulunan herkes, ondan ister. O, her an yaratma halindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet.)
D) “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!” (Hümeze suresi, 1. ayet.)
E) “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır.” (Zariyât suresi, 20. ayet.)

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(politeizm, ruh göçü, mistisizm)
1. Tenasühün Türkçe karşılığı .......dır.
2 .............., Kur’an’da en fazla üzerinde durulup reddedilen çok tanrılı inanç biçimidir.
Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.

(...) Tanrı inancının geçmiş çağlara ait bir inanç olduğunu iddia eden akım agnostisizmdir.
(...) Allah’ın varlığını inkâr eden felsefi akıma ateizm denir.
( ...) Allah’ın varlığını akıl yoluyla kabul eden ama onun evrene ve tarihe müdahalesini kabul etmeyen akım deizm olarak adlandırılır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar