Kelam Bilimi ve Temel Sorunları Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Kelam Bilimi ve Temel Sorunları Konu Testi

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
1. Kelam ilmini konusu açısından tanımlayınız.
2. Kelam ilmi hangi yöntemleri kullanır? Kısaca açıklayınız.
3. Kelam ilmi hangi aşamalardan geçerek bir ilim dalı hâline gelmiştir? Belirtiniz.
4. Kelam ilmi ile diğer İslam ilimleri arasındaki ilişki nasıldır? Örnekler veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz.
A) İslam inançları ile ilgili ayetleri yorumlamak
B) İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu temin için çaba göstermek
C) İslam inanç esaslarını eleştirilere karşı savunmak
D) İbadetlerin nasıl yerine getirileceğini açıklayıp göstermek
E) İnanç esaslarının ispatını vahiy ve aklın verileriyle yaparak kişinin imanını taklitten kurtarmak

2. (I) Allah, evreni varlığının bir işareti olarak nitelemektedir.
(II) Evrendeki her varlık, Allah’ın yarattığı ölçüye göre hareket eder.
(III) İnsan kendisine verilen nimetlere karşı Allah’a şükreder.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Allah-âlem ilişkisiyle ilgilidir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) I-II         D) II-III            E) I-IIII

3. “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır... ” (Mülk suresi, 2. ayet.)
Yukarıda meali verilen ayet aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat çekmektedir?
A) Hayatın ahlakî amacına
B) Allah’ın sıfatlarına
C) İbadetlerin gerekliliğine
D) İnsanın olumsuz özelliklerine
E) Ahirete iman etmenin gerekliliğine

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun ifadelerle doldurunuz.
(vahiy, iman, kesin)
1. Kelam ilmine göre insanın bilgi kaynakları duyular, akıl ve .................. den oluşur.
2. Vahyin verdiği bilgi kelam ilmine göre ....................dir.

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Kelam ilminde ele alınan konular Allah’ın varlığı ve birliği konusuna indirgenebilir.
(...) Naklin yorumunda aklı da kullanan kelam yöntemi ilk defa Mutezile ile doğmuştur.
(...) İmam Eş’arî’ye göre kişi aklıyla dinî hükümleri bilebilir.
(...) İmam Maturidî kişinin aklıyla Allah’ın varlığını bulabileceğini belirtmiştir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar