İslamiyet ve Türkler Arasında İlişkiler Konu Testi
5. Sınıf Kuran

İslamiyet ve Türkler Arasında İlişkiler Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Ömer dönemi Türk Arap ilişkilerinin tarihî seyrini anlatınız.
2. Türklerin İslamlaşma sürecini hızlandıran etkenler nelerdir? Açıklayınız.
3. Osmanlının kutsal topraklara yaptığı hizmetler nelerdir? Anlatınız.
4. Balkanlarda İslam’ın yayılmasında Türklerin rolü nedir? Açıklayınız.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da kurulan Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?
A) Memluklüler
B) Timur İmparatorluğu
C) İhşidiler
D) Tolunoğulları
E) Eyyubiler

2. Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmaya başlamıştır?
A) Katvan
B) Nihavent
C) Talas
D) Kösedağ
E) Dandanakan

3. Aşağıdakilerden hangisi ahilikte önem verilen prensipler arasında yoktur?
A) Anaya babaya saygılı olmak
B) Nefsine düşkün olmak
C) Güzel ahlaklı olmak
D) İyi kalpli olmak
E) Konuksever olmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’den sonra ilk halife olmuştur?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir
E) Hz. Abbas

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
A) Eski inançlarına benzer yönler olması
B) Abbasilerin Türklere iyi davranması
C) Ticari ilişkiler
D) Mutasavvıfların gayreti
E) Türklerin vergiye bağlanmaları

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Ertuğrul, Kayseri, Kösedağ, dinî, surre, Sencer, Dandanakan.)
1. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun son hükümdarı .................... .
2. Büyük Selçuklu Devleti.................Savaşı’ndan sonra kuruldu.
3. Hunat Hatun Medresesi...................’dedir.
4. Hristiyanların Kudüs’ü Müslümanların elinden almak istemeleri, Haçlı Seferleri’nin................ sebeplerindendir.
5. Mekke ve Medine halkına para götüren özel birliğe .................... denir.

D-Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Eyyubiler Mısır’da kurulan Müslüman Türk devletidir.
2. (...) Emeviler Dönemi’nde İslam’ın yayılması için en çok çaba gösteren Ömer bin Abdülaziz’di.
3. (... ) Ebu Müslim el-Horasani, Emevi Dönemi komutanlarındandır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar