İslam Düşüncesindeki Yorumlar Konu Soruları
5. Sınıf Arapça

İslam Düşüncesindeki Yorumlar Konu Soruları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
1. Mezhep ne demektir? Kısaca açıklayınız.
2. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerini açıklayınız.
3. Mutezilenin beş temel esası nedir? Kısaca açıklayınız.
4. Fıkhî mezhep imamları hakkında bilgi veriniz.
5. Alevîlik ve Bektaşîlik kavramlarını tanımlayarak kısaca açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarını doğuran sosyal sebeplerden değildir?
A) Köy hayatı ve sosyal yapısı
B) Şehir hayatı ve sosyal yapısı
C) Ekonomik krizler
D) Doğal afetler ve sonuçları
E) İnsan yapısı

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkhî bir mezhep değildir?
A) Hanefilik B) Şafiilik C) Malikilik D) Hanbelilik E) Maturidilik

3. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnete ait bir görüş değildir?
A) İman ve amel birbirinden farklıdır.
B) Allah’ı ahiret gününde görmek mümkün değildir.
C) Günahlar kişiyi dinden çıkarmaz.
D) Ehl-i kıble tekfir edilmez.
E) Allah, kâinatın tamamını yaratan yegâne yaratıcıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik düşüncesindeki dört kapı arasında yer almaz?
A) Şeriat B) Tarikat C) Marifet D) Hakikat E) Musahiplik

5. “Birisini dost edinmek ve sevmek anlamında kullanılan Arapça bir kelimedir. Al-i Abanın velayetini tanımak, onları sevmek, onlardan medet ve şefaat beklemek ve onları dost bilmek anlamına gelir.” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?
A) Teberra B) Tevella C) Pervane D) Çerağcı E) Lokmacı

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun ifadelerle doldurunuz.
(vaad, vaid, düşünce, akıl, tasdik, Ali taraftarı, Cafer-i Sadık)
1. İman dil ile ikrar kalp ile................. tir.
2. Mezhepler ..................  zenginliğidir.
3 ............ Caferiliğin kurucusudur.
4. Alevi kelimesi sözlükte ........... anlamına gelir.
5. Dünyada amelleri güzel olanların ahirette mükâfatlandırılmasına .................., amelleri kötü olanların cezalandırılmasına da ..................... denir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar