İman, Bilgi ve Amel Konu Soruları
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

İman, Bilgi ve Amel Konu Soruları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İmanın lügat ve terim manalarını açıklayınız.
2. Tasdik, ikrar ve inkar ne demektir? Yazınız.
3. İman ile bilgi arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız.
4. Ehl-i sünnet ve Mutezile kelam ekollerinin iman-amel ilişkisi hakkındaki görüşlerini kısaca özetleyiniz.
5. İmanın artması ve eksilmesinin hangi durumlarda mümkün olup olmadığını açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi iman ile ilgili olarak söylenemez?
A) İmanın lügat manası, sözü onaylamak, güven vermek, güvende olmaktır.
B) İman, peygamberimizin Allah’tan getirdiklerini kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibarettir.
C) İman için, kalbin tasdiki olmaksızın sadece dilin ikrarı yeterlidir.
D) Kalbi imanla dopdolu iken bir zorunluluk sonucu diliyle inkâr etmek imanı kaybettirmez.
E) Taklidi imana sahip mümin, dinî ve akli delillerle imanını güçlendirmekle yükümlüdür.

2. Aşağıdakilerden hangisi münafık ile ilgili olarak söylenemez?
A) Münafık, kalbi inkâr ettiği hâlde diliyle Müslüman olduğunu söyleyen kimsedir.
B) Münafığın öne çıkan yönü, yalancı olmasıdır.
C) Allah’ı aldatmaya çalışmak, gösteriş yapmak ve yardıma engel olmak münafıkların diğer özelliklerindendir.
D) Diliyle Müslüman olduğunu söylemesine rağmen münafıkları tespit etmek mümkündür.
E) Münafıklar cehennemin en alt tabakasında cezalandırılacaklardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi şirk ve müşrik hakkında doğru bilgiyi içermemektedir?
A) Allah’ın varlığına inanan fakat ona ortak koşan kişiye müşrik denir.
B) Allah müşrikleri, kâfirlerin iki grubundan birisi olarak saymıştır.
C) Müşrik; Allah’ın zat, sıfat, fiil ve isimlerinde ona eş isnat etmektedir.
D) En büyük günah, Allah’a ortak koşmaktır.
E) Allah’a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır, iman da etse asla bağışlanmaz.

C. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları verilen uygun ifadelerle doldurunuz.
(aklî, günah, küfür, iman)
1. Naklî/vahyî bilgi ve taassuptan arınmış ............ bilgi, imanın kökleşmesinde birbirinin yardımcısıdır.
2. Amel .............  ‘ın parçası değildir. Ancak onu güçlendiren bir unsurdur.
3. Dinî esasları açıkça inkâr etmek, beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymak .............dür.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar