Hz. Muhammed'in Tebliğ ve Tebyin Görevi
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Hz. Muhammed’in Tebliğ ve Tebyin Görevi

3. Hz. Muhammed’in Tebliğ ve Tebyin Görevi

Tebliğ; sözlükte, taşımak, götürmek, ulaştırmak anlamlarına gelir. Peygamberlerin temel görevlerinden biri “tebliğ”dir. Allah, Hz. Peygamberi kendisine ilettiklerini tebliğ etmekle görevlendirmiştir.

O da bu görevini hakkıyla yerine getirmiş ve Veda Hutbesinde bu tebliğ görevini yerine getirdiğine insanları şahit tutmuştur. Kur’an’da, “...Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.” Nûr suresi, 54. ayet.buyrulmuştur. Allah, Hz. Peygamberin bu görevini yerine getirmesi için teşvik etmiş ve bu konuda karşılaşacağı tehlikelere karşı kendisini koruyacağını vurgulayarak şöyle buyurmuştur: “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et.

Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni (inanmayan) insanlardan koruyacaktır. Allah, hakikati inkâr eden insanları doğru yola iletmez.”Hz. Peygamber, tebliğinde muhataplarından gönüllü bir teslimiyet beklemiştir. Onun görevi, insanlara nasihat edip öğüt vermektir, onları zorlamak değil. Kur’an’da Ra’d suresinin 40. ayetinde,“...Sana düşen ancak mesajı tebliğ etmek, duyurmaktır; hesabı görmek ise bize aittir.” buyrularak Hz. Peygamberin sadece tebliğ yapmakla yükümlü olduğu anlatılmıştır.

DEĞERLENDİRELİM
Aşağıdaki ayetleri Hz. Peygamberin tebliğ metodu açısından değerlendiriniz.
 
 “O hâlde (Resulüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zor (ve baskı) kullanacak biri değilsin.” (Gâşiye suresi, 21,22. ayetler.)
“Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver. ” (Kâf suresi, 45. ayet.)
“Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki), biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, sadece tebliğdir...” (Şûrâ suresi, 48. ayet.)

TARTIŞALIM
Tebliğ ve güvenilirlik ilişkisininvahyin insanlara iletilmesi açısından önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

Allah, ayetlerini insanlara ulaştırma konusunda Hz. Peygambere cesaret verip teşvik etmiştir. Böylece Hz. Peygamber, her türlü zorluğa göğüs gerebilmiş ve tebliğini kınayanların kınamasına aldırış etmeden açıkça insanlara iletmiştir. Kur’an’da Peygamberler,“Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimseler.” olarak tanıtılırlar. Bu vasıflan onlann tebliğ ve tebyin sorumluluklannı hakkıyla yerine getirebilmelerine yardımcı olmuştur.

Buna bağlı olarak Hz. Peygamberin güvenilir kişiliği onun tebliğinde önemli bir yere sahiptir. A’râf suresinin 68. ayetinde, “Size Rabb’imin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran güveneceğiniz bir insanım.” buyrularak onun bu özelliğine vurgu yapılmıştır.

Peygamberlerin görevlerinden biri de “tebyin”dir. Tebyin; beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir. Bütün peygamberler, söz ve davranışlanyla bunu yerine getirmişlerdir. Hz. Peygamber de tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamalan için gerektiğinde açıklamalar yapmıştır. însanlann sorularım cevaplamış ve pek çok konuda onlan düşünmeye yönlendirerek ayetleri daha iyi anlamalarına yardım etmiştir.

Ayetlerin açık seçik anlaşılmasının en önemli sebebi, onun ayetleri bizzat yaşayarak sergilediği davranış ve uygulamalardır. Hz. Peygamberin yaşantısı, Kur’an’a uygun bir model oluşturmuştur. Bu anlamda Nahl suresinin 44. ayetinde, “(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onlann da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” buyrulmuştur.

Bütün peygamberler, kendi kavimlerinin içinden seçilmiş ve vahiyler o kavmin konuştuğu dilde gelmiştir. Bunun sebebi peygamberlerin üstlendiği vahyi “açıklama” görevini yeterince iyi yapabilmelerine imkân vermektir. Aynca peygamberlerin bu tebliğ ve açıklama görevi kuru kuruya bir bilgi aktaranından ibaret değildir. Muhataplan açısından çok daha fazla faydalar içermektedir. Âli İmrân suresinin 164. ayetinde, “Allah, mesajlarını onlara iletmek, onlan (kötülüklerden ve inkârdan) arındırmak ve onlara İlahî kelamı ve hikmeti öğretmek için içlerinden kendileri gibi (beşerden) bir Ahzâb suresi, 39. ayet. elçi çıkararak müminlere lütufta bulunmuştur...” buyrularak Hz. Peygamberin insanlara Allah’ın bir lütfü olduğu dile getirilmiştir.

“Hz. Peygamberin hayatı, Kur’an’ın yaşanmış hâlidir.” sözünü arkadaşlannızla değerlendiriniz.

Hatta Kur’an’da Hz. Peygamberin getirdiklerine inanmak ile günahların bağışlanması arasında olumlu bir ilişki kurulmuştur.

Peygamberlerin görevlerinden biri de “teşri” dir. Teşri; kanun ve hüküm koymak anlamına gelir. Peygamberler, yaşadıkları toplumda ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmişlerdir. Onların tebliğ ve tebyin görevlerinin yanı sıra teşri sorumlulukları da vardır. Bu konuda A’râf suresinin 157. ayetinde şöyle buyrulmuştur; “...O (Peygamber); onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar.

Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed de görev ve sorumluluklarını yerine getirirken insanlardan kendisi için bir karşılık beklememiştir. Bu tutumları onların dürüstlüğünün ve samimiyetinin en açık kanıtıdır. Kur’an’da, “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’an), bütün âlemler için ancak bir uyandır.”19 buyrularak Hz. Peygamberin tebliğ, tebyin ve teşri sorumluluklarını yerine getirirken sadece Allah’ın rızasını gözettiği vurgulanmıştır.

YORUMLAYALIM
“Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve elçisine çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü, ‘İşittik ve itaat ettik.’ demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse ve Allah’tan korkup ondan sakınırsa işte ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenler bunlardır.” (Nûr suresi, 51, 52. ayetler.) Yukarıdaki ayet meallerini Hz. Peygamberin teşri görevi açısından yorumlayınız.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar