Hz. Muhammedin Hayatını Öğrenmenin Önemi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hz. Muhammedin Hayatını Öğrenmenin Önemi

HZ. MUHAMMED’IN DOĞDUĞU ORTAM

HZ. MUHAMMED’IN DOĞDUĞU ORTAM
1.    Hz. Muhammed’in Hayatını Öğrenmenin Önemi

Hz. Muhammed insanlan iyiye, doğruya, güzele yönlendirmiş ve onlan hakka çağırmış, iman ederek yararlı işler yapanları Allah’ın mükâfatlandıracağını müjdelemiştir. O, insanları Allah’ın buyruklarına uyma ve kötülüklerden sakınma konusunda uyarmıştır. Peygamberimiz insanları bilmedikleri konularda aydınlatmıştır. Getirdiği ilkeler sayesinde insanları inkâr ve cehaletin karanlığından çıkarıp İslam’ın aydınlığıyla tanıştırmıştır. Bu nedenle onun hayatını öğrenmek önemlidir.

İslam inanç esaslarından biri olan peygamberlere iman, onların hayatlarını öğrenmeyi gerektirir. Bilgi, imanın önemli bir boyutunu oluşturur ve inanç bilgi ile güçlenir. Bu yüzden Hz. Muhammed’e inanan her Müslümanın onun hayatını bilmesi gerekir.
Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplara genel olarak siyer denir. Siyer, “sire” kelimesinin çoğulu olup sözlükte yol ve hayat tarzı anlamlarına gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber (s.a.v)Hn doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilme denir.
Siyerin konusu; Hz. Peygamberin doğumu, çocukluğu, gençliği, evliliği, aile hayatı, elçi olarak görevlendirilişi, İslam’ı tebliği, hicreti, insanlar arası ilişkileri, katıldığı savaşlar ve vefatına kadar olan tüm faaliyetleridir.

Siyer ilminin amacı, Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemindeki faaliyetlerini temel kaynaklardan doğru tespit etmek, tanıtmak ve iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
 
NOT EDELİM
İbn İshak: esSire (öl. H 151/M 768)
Vakidi: Kitabü’lMeğazi (öl. H 208/M 823)
İbn Hişam: esSiretü’nNebeviyye (öl. H 219/M 834)
İbn Sa’d: Kitabü’tTabakat (öl. H 230/M 845)

İlk yazılan siyermeğazi kitaplarıdır.

Siyer ilminin temel kaynaklarına gelince birinci derecede kaynak Kur’anı Kerim’dir. İkinci derecede ise Hz. Peygamberin hadisleri ve sonradan yazılan siyer kitaplarıdır.
Hz. Peygamberin hayatını Kur’anı Kerim’den bağımsız düşünmek mümkün değildir. Çünkü Kur’an ona nazil oldu. Kur’an’ı en iyi anlayıp uygulayan da o idi. Ayrıca Kur’an’da Hz. Peygamber dönemindeki muharebeler, anlaşmalar, Yahudi, Hristiyan, münafık ve bedevilerle ilişkiler, hicretgibi konularla ilgili bilgiler yer alır. Bununla beraber Kur’an, Hz. Muhammed’in beşeri yönü ve ahlaki kişiliğine sıkça dikkatimizi çeker.

Hadis kitaplarında Hz. Peygamberin hayatı ve kişiliği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu sebeple hadis kitapları da siyer için önemli bir başvuru kaynağıdır. Di ğer taraftan Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili 8.asrın başlarından itibaren toplanan bilgi ve yazılan kitaplar da önemli kaynaklardandır. Örneğin, İbn İshak’ın “esSire” adlı eseri, bu manada yazılan ilk kaynaktır.

KONUŞALIM
Arap Yarımadası’nı gösteren bir haritadan Hz. Muhammed’in doğduğu, çocukluğu ile gençliğinin geçtiği bölge ve şehirleri bulunuz. Sonra o bölgenin sosyal ve dinî özellikleri üzerinde konuşunuz.

Örnek kabul edilen Hz. Peygamberin hayatını bilmek ve onu tanımak inananlara güç verir. Ayrı ca Kur’anı Kerim onda inananlar için güzel örneklerin olduğunu şöyle belirtir: “Allah’ın Resulü, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı zikredenler için güzel bir örnektir.”4 O, tanınmadan ondaki güzel örnekler de tanınamaz. Onun ahlakının kaynağı Kur’anı Kerim’dir. Nitekim Hz. Aişe, Hz. Muhammed’in ahlakı hakkında soru soran birine “Onun ahlakı Kur’an’dır. ”5 cevabını vermiştir.

YORUMLAYALIM
“(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” Ali İmrân suresi, 31. ayet.
Yukarıdaki ayeti yandaki metinle ilişkilendirerek yorumlayınız.
Bütün yaratılmışlar arasında en değerli olan, insandır. İnsanlar arasından seçilmiş olan Allah’ın Elçisi ise inananlar için ayrı bir öneme sahiptir. Hz. Muhammed’i doğru anlamak ve doğru örnek almak İslam’ı da doğru anlamak demektir. Hz. Muhammed, Kur’an’a göre yaşadığı için onun hayatının öğrenilmesi, Kur’an’ın da anlaşılmasına yardımcı olur.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar