Hz. Muhammed (s.a.v) in Çağrısı İlgili Sorular
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hz. Muhammed (s.a.v) in Çağrısı İlgili Sorular

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Suffenin İslam dininin yayılmasına katkısı nasıl olmuştur? Yazınız.
2. Hz. Muhammed’in İslam dinini yayma çabaları hakkında bildiklerinizi yazınız.
3. Hz. Muhammed’in arkadaşlarıyla istişareye önem vermesini örneklerle açıklayınız.
4. Hudeybiye Antlaşması’nın Müslümanlar için getirdiği avantajları yazınız.
5. Veda Hutbesi’nin içerdiği evrensel prensipler nelerdir? Açıklayınız.

B- Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i Medine’de misafir eden sahabedir?
A) Sa’d bin Ubade B) Hz. Ebu Bekir C) Mus’ab bin Umeyr
D) Halit bin Velit E) Eyüp el-Ensari

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesi’yle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?
A) Medine’yi birlikte savunmak B) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak
C) Mekke’ye geri dönmek D Medine’de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak
E) Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak

3. Aşağıdakilerden hangisi suffenin karşılığıdır?
A) Bir şehir adı B) Bir kabile adı C) Bir savaş adı
D) Mescid-i Nebevi’nin bir bölümü E) Kâbe’nin doğu kısmı

4. Medine’den çıkarılan ilk Yahudi kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynukaoğulları B) Kureyzaoğullan C) Ümeyyeoğulları
D) Haşimoğlları E) Nadiroğulları

5. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’nı Mekkeli müşriklerden kiminle imzalamıştır?
A) Süheyl bin Amr B) Ebu Süfyan C) Amr bin el-As
D) Halit bin Velit E) Ebu Cehil

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Selman-i Farisi, Medine, Hz. Ebu Bekir, Veda Hutbesi, Hz. Ömer, Ebu Cendel.)
1. Evs ve Hazreç ............. şehrinin en önemli kabilelerindendi.
2. Hendek Savaşı sırasında Arapların bilmediği şehrin etrafına hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe dir.
3. Hudeybiye Antlaşması sırasında Mekke’den kaçarak gelen kişi Süheyl’in oğlu .............. dir.
4. Hz. Muhammed’in 632 yılında Arafat’ta yaptığı konuşmaya ............ denir.
5. Peygamberimiz, rahatsızlığı artınca namaz kıldırması için ........... ’i görevlendirmiştir.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Hz. Muhammed, Medine’ye hicretinden hemen sonra yabancı ülkelere davet mektupları göndermiştir.
2. (...) Medine’deki nüfus sayımında bin beş yüz civannda Müslümanın bu şehirde yaşadığı tespit edilmiştir.
3. (...) Hz. Hamza Uhut Savaşı’nda şehit düşmüştür.
4. (...) Halit bin Velit Mekke’nin fethi sırasında Müslüman olmuştur.
5. (...) Hz. Muhammed hayatında iki defa hac vazifesini yerine getirmiştir.

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar