Hz. Muhammed Devrinde Hadis Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hz. Muhammed Devrinde Hadis Konu Testi

 

HADİS TARİHİ ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
1. Peygamberimiz döneminde yazılan ilk yazılı hadis metinleri nelerdir? Bu metinler hakkında kısaca bilgi veriniz.
2. Sahabenin hadisleri daha sonraki nesillere ulaştırmadaki rolü nedir? Kısaca belirtiniz.
3. Tabiîn döneminde yaygınlaşan ilim yolculuklarının yapılma sebebi nedir? Belirtiniz.
4. Tasnif ne demektir? Hadisler tasnif edilirken hangi esaslar göz önüne alınmıştır? Belirtiniz.
5. Musannef, cami, müsned türü eserlerin özellikleri nelerdir? Yazınız.
6. Dirayetti’1-hadis ne demektir? Belirtiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi günümüze kadar gelmiş en eski orijinal hadis mecmuasıdır?
A) Hemmam b. Münebbih: Sahife-i Sahiha
B) Ma'mer b. Raşid: el-Câmi’
C) Abdurrezzak b. Hemmam: Musannef
D) Rebi’ b. Habib el-Basrî: el-Câmiu’s-Sahih
E) Râmehürmuzî: el-Muhaddisu’l-Fâsıl Beyne’r-Râvi ve’l-Vâi

2. Aşağıdakilerden hangisi kütüb-i sitte içinde yer almaz?
A) Sünen-i Ebu Davut
B) Sünen-i Tirmizî
C) Müsned-i Ahmed b. Hanbel
D) Sünen-i Nesaî
E) Sünen-i İbn Mace

3. Aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşen hadis faaliyetlerindendir?
A) Hadis usulünün oluşması
B) Hadis ve sünnetin rivayet edilmesi
C) Hadis ve sünnetin tedvin edilmesi
D) Hadis ve sünnetin tasnif edilmesi
E) Temel hadis kaynaklarının tasnif edilmesi
 
C. Aşağıda yerilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Buharî ve Müslim’in el-Câmiu’s-Sahih adlı eserleri “Sahihayn” olarak adlandırılır.
(...) Ahkâma dair sadece Peygamberimizden gelen rivayetleri fıkıh konularına göre tertip eden eserler müsned türü eserlerdir.
(...) Hicri 100 yılında vefat eden Ebü’t-Tufeyl Âmir el-Leysî en son vefat eden sahabedir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
- İbn Şihab ez-Zührî - kütüb-i tis‘a - hadis
- Abdullah b. Amr - eimme-i sitte - şemail

1. Peygamberimizin iç ve dış güzelliklerini anlatan eserler ........... kitapları olarak adlandırılırlar.
2. Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz’in emriyle tedvin faaliyetinde en önemli rolü üstlenen hadis âlimi.................... dir.
3. Kütüb-i sittenin müelliflerine altı imam anlamında .............. adı verilir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar