Hitabet ve Dini Hitabet Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Hitabet ve Dini Hitabet Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Konusuna göre hitabet türleri nelerdir? Sıralayınız.
2. Dinî hitabetin önemi nedir? Açıklayınız.
3. Dinî hitabette kaynak seçimi niçin önemlidir? Söyleyiniz.
4. Peygamberimiz hitabetinde nelere dikkat ederdi? Örneklerle açıklayınız.
5. Peygamberimizin hitabetinden hangi ilkeler çıkarılabilir?
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki hitabet türleri özellikleri bakımından sınıflandınldığı zaman hangisi dışanda kalır?
A) Konferans
B) Sempozyum
C) Vaaz
D) Panel
E) Açık oturum

2. “Din görevlileri veya ilahiyat alanının uzmanları tarafından yapılan konuşmalardır.” Yukarıda hangi hitabet türünden söz edilmiştir?
A) Askerî Hitabet
B) Siyasi hitabet
C) Hitabe
D) Dinî Hitabet
E) Akademik Hitabet

3. “Genelde güncel konularda, esprili bir üslupla bir kişinin konuşma yapmasıdır.”
Yukarıda hangi hitabet türünden söz edilmiştir?
A) Diyalog
B) Panel
C) Monolog
D) Açık oturum
E) Nutuk

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cami dışındaki irşat faaliyeti değildir?
A) Konferans
B) Açık oturum
C) Hutbe
D) Sempozyum
E) Sohbet

5. “Karşılıklı olarak iki grubun, bir konuyu tartışmalarıdır. Gruplar konunun birbirine zıt iki yönünü savunurlar, karşılıklı olarak eleştiriler getirirler.”
Yukarıda hangi hitabet türünden söz edilmiştir?
A) Hitabe
B) Sohbet
C) Sempozyum
D) Münazara
E) Medya konuşması

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi dinî hitabette kaynak olarak kullanılamaz?
A) Kur’anı Kerim
B) Kütübi Sitte
C) Riyazü’sSalihin
D) Mevzu Hadisler
E) Vaaz kitapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(hatip, cevamiü’lkelim, hitabet, konferans, akademik hitabet)
1. Belirli bir mekânda, bir hatibin dinleyici kitlesine, planlı ve programlı bir şekilde, ulaştırılması gereken mesajı, etkili ve güzel bir konuşmayla sunmasına................denir.
2. Bilimsel konuların uzman olan insanlar tarafından bilimsel bir anlayış ve üslupla sunulan konuşmalara......................denir.
3. Peygamberimizin en önemli konuşma özelliği olan az ve öz konuşmasına..................denir.
4. Bilgi, duygu ve düşüncelerini muhataplarına ikna edici ve etkileyici bir üslupla sunan kimseye.....................  denir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Peygamberimiz her namazdan sonra sahabilere konuşma yapardı.
(...) Peygamberimiz tebliğ görevini yaparken hitabet metodunu çokça kullanmıştır.
(...) Dinî hitabet yalnızca vaaz ve hutbeden ibarettir.
(...) Hatip kendi görüşlerini sunarken karşısındaki insanların görüş ve düşüncelerine de saygı duymalıdır.
(...) Peygamberimizin insanların durumuna göre aynı soruya farklı cevaplar verdiği olmuştur.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar