Hadis ve Sünnetin Anlaşılması Konu Soruları
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hadis ve Sünnetin Anlaşılması Konu Soruları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen geleneksel hadis ilimlerinden birisi değildir?
A) Muhtelifu’l-hadis ilmi
B) Esbâbu vurudi’l-hadis ilmi
C) Fıkh’ul- hadis ilmi
D) Mevzu hadis ilmi
E) Garibu’l-hadis ilmi

2. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?
A) Yüce bir ahlak sahibi olması
B) Müminlere çok merhametli olması
C) Çok nazik ve yumuşak kalpli olması
D) Yeme, içme ve giyim tarzı
E) İnsanlar arasından seçilmiş olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin örnek alınmasının en doğru şeklidir?
A) Sadece onun gibi giyinerek
B) Sadece onun yediklerini yiyerek
C) Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
D) Sadece onun gibi oturarak
E) Yaşadığı yerleri ziyaret ederek

4. Aşağıdaki hadislerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
A) “Güçlü kimse, güreşte galip olan değil, kızgınlık anında kendisine hâkim olandır.” (Müslim, Birr, 108.)
B) “Kimilerine bir yüzle, kimilerine de başka bir yüzle yaklaşan ikiyüzlüler insanların en kötülerindendir.” (Müslim, Birr, 98.)
C) “Birbirinize karşı kötü duygular beslemeyiniz. Birbirinizi çekememezlik yapmayınız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kullan kardeş olunuz...” (Buharî, Edep, 57.)
D) “İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanlann bilmelerini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr, 14.)
E) “Biriniz sırtüstü uzanıp da ayak ayak üstüne atmasın.” (Müslim, Libas, 74.)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(esbab-u vürudi’l-hadis, garibu’l-hadis, sebebu’l-hadis, fıkhu’l-hadis, muhtelifu’l-hadis)
1. Hadis metinlerinde az kullanıldığı için anlaşılması zor olan ve açıklamayı gerektiren kelime ve kavramlara................. ismi verilir.
2. Görünüşte içerikleri birbirine zıt görünen ancak dikkatle incelendiği zaman bir çelişkinin olmadığı anlaşılan hadislere ............... denir.
3. Hadis ve sünneti doğru anlayarak Hz. Peygamberin amacını kavramaya ........... denir.
4. Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarının hangi sebeplere dayandığını araştıran, hadislerin söyleniş sebepleri anlamına gelen geleneksel hadis ilmine................ ilmi denir.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D” yanbş olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Sünnet Peygamberimizin yediklerini yemekten ibarettir.
(...) Hz. Muhammed Kur’an’a aykırı hüküm koyamaz.
(...) Hz. Muhammed olaylar karşısında eğer vahiylerde bir çözüm bulamamış ve belli bir süre beklediği hâlde vahiy gelmemişse kendi görüşü ile hareket ederdi.
(...) İslam’da değişen ve gelişen şartlara göre yeni hükümler ortaya konulabilir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar