Hadis İlmi ve Temel Kavramlar Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Hadis İlmi ve Temel Kavramlar Konu Testi


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hadis ilminin konusu nedir? Açıklayınız.
2. Hadis ilminin amacım açıklayınız.
3. Hadis ilminin diğer İslam bilimleri ile ilişkisini yazınız.
4. Cerh ve ta’dîlin hadis ilmindeki önemini açıklayınız.
5. Hadis ve sünnet kavramları arasındaki farkı açıklayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Metin B) Mervî C) Hadis D) Râvi E) Haber

2. Hadislerin güvenilirliği konusunda hadis bilginlerinin kullandığı sistemin adı nedir?
A) îsnad B) Râvi C) Eser D) Haber E) Metin

3. Hadis ilminde râvilerin güvenilirliğini inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rivayetü’l-hadis B) Sünnet C) Cerh ve ta’dil
D) Lafzen rivayet E) Manen rivayet

4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kavramdır?
A) Sened B) Tarik C) Vecih D) İsnad E) Hadis

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Hadis-Sünnet B) Rivayet-Haber C) Râvi-Rical
D) Tarîk-Vecih E) Cerh-Ta’dîl

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(hadis ilmi, metin, usul, senet, ta’dil, cerh)
1. Senetteki râvi zincirinin farklı kollarının zikredildiği kısma ............ denir.
2. Hadiste Hz. Peygamberin sözünün bulunduğu kısma ................ denir.
3. Râvinin adalet ve zabt yönünden eksik olduğunun dolayısıyla rivayetinin kabul edilemeyeceğinin belirlenmesine ............denir.
4. Râvinin adalet ve zabt sıfatlarını taşıdığını, rivayetlerinin güvenilir olduğunun belirlenmesine ................ denir.”
5. Hadisin sened ve metninin incelenmesi ile ilgili usul ve kaideleri belirleyen ilim dalma  ............. denir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar