Dinler ve İnanç Şekilleri Konu Testi
5. Sınıf Kuran

Dinler ve İnanç Şekilleri Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hristiyanlığın tanrı inancını açıklayınız.
2. İslam’ın Allah inancı ile diğer ilahî dinleri karşılaştırınız.
3. Ahirete imanın, fert ve toplum açısından önemini değerlendiriniz.
4. Mehdi ve Mesih inancının kökeni hakkındaki görüşleri söyleyiniz.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki dinlerden hangisi Hinduizm ve Budizmin senteziyle oluşmuştur?
A) Zerdüştlük
B) Şintoizm
C) Taoizm
D) Sihizm
E) Konfüçyanizm

2. Aşağıdaki dinlerden hangisi ahiret inancına sahip değildir?
A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) Zerdüştlük
D) Budizm
E) İslamiyet

3. Avesta adlı kutsal kitap aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
A) Zerdüştlük
B) Şintoizm
C) Sihizm
D) Taoizm
E) Şamanizm

4. Müslümanlar arasında mehdi anlayışı ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?
A) Dört Halife Döneminde
B) Emeviler Döneminde
C) Abbasiler Döneminde
D) Selçuklular Döneminde
E) Osmanlılar Döneminde

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parentez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Musa bin Meymun, Hristiyanlık, Taoizm, Budizm, nirvana.)
1. Yahudilerin iman esaslarını.................. adlı kişi belirlemiştir.
2 ................inancına göre Hz. İsa, kıyametten önce, Tanrı’nın kendine verdiği yetkiyle yeryüzüne inecek ve insanlar hakkında ahiretle ilgili hüküm verecektir.
3...............  , dünya ve ahiret dengesini sağlayan tek dindir.
4. Hinduizm ve Budizmde nihai hedef tenasüh zincirinden kurtularak................. ulaşmaktır.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (.. .)Yahudiliğe göre en büyük peygamber Hz. Musa’dır.
2. (...) Hristiyanlığın kutsal kitapları Hz. İsa zamanında yazılmıştır.
3. (...) Şintoizmde ahiret inancı yoktur.
4. (...) İslam, tenasüh inancını kabul etmez.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar