Dinin Mahiyeti Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Dinin Mahiyeti Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Din ve mitolojinin birbirinden ayrılan yönleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Dinin kaynağı hakkındaki evrimci görüş nedir? Açıklayınız.
3. Din hakkında ortak bir tanım neden yapılamamıştır? Açıklayınız.
4. Mitoslar dine hangi durumlarda zarar verir? Anlatınız.
5. Dinin hayatımızdaki önemini anlatınız.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi dinin kaynağını büyüye bağlamıştır?
A) Wilhelm Schmidt
B) Max Müller
 C) Andrew Lang
D) E. Durkheim
E) Frazer

2. Bütün efsaneleri içine alan ve onlan belli bir metotla inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mit
B) Mitos
C) Mitoloji
D) Hikâye
E) Masal

3. Vahiy temelli görüşe göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Totem
B) Mana
C) Animizm
D) Tanrı
E) Büyü

4. Aşağıdaki din bilimcilerinden hangisi tek tanrıcılığı savunmuştur?
A) Andrew Lang
B) E. Durkheim
C) Max Müller
D) Frazer
E) S. Freud
5. İslam bilginlerinin yaptığı din tanımlamalarında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İlahî kanun olduğuna.
B) İnsanın hür iradesiyle seçtiğine.
C) Akıl sahibi insan olması gerektiğine.
D) İnsanı iyi, doğru ve güzele götürmesi gerektiğine.
E) Her insanın inanması gerektiğine.

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(manevi, dil bilimsel, irade ve arzularıyla, ebediyet, evrim, inanç sistemlerine.)
1. Ahiret inancı, insanın içindeki............ duygusuna cevap vermek bakımından da önem taşır.
2. Din; akıl sahibi şuurlu insanları kendi............. hayırlı olan şeylere sevkeden ilahî bir kanundur.
3. Max Müller, dinin kaynağını................ metotlarla tanrısal ilk vahye dayandırmaya çalışmıştır.
4. Kur’an-ı Kerim’de İslam dışındaki..............hatta müşriklerin inandıklarına bile din adı verildiğine dikkat çekilir.
5. İnsandaki boşluk ancak din ile doldurulabilmiştir.

D-Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Tarihte ne kadar geriye gidilebilirse gidilsin, dinsiz bir topluma rastlanmamıştır.
2. (...) Aslında dini inceleme ve araştırma konusu edinen her disiplin, işine yarayan bir din tarifiyle yola çıkmıştır.
3. (...) İslam bilginlerine göre dinin kaynağı mutlak surette vahiydir.
4. (...) Evrimci teorisyenler ilkel kabileler arasında gözlem ve inceleme yapmışlardır.
5. (...) Din, insanı sadece içten kuşatan bir olgudur.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar