Dini Hitabet Türü Olarak Hutbe Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD

Dini Hitabet Türü Olarak Hutbe Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Bir hutbenin hazırlanmasında nelere dikkat edilmelidir? Yazınız.
2. Hutbe hazırlanırken hangi kaynaklara müracaat edilmelidir? Belirtiniz.
3. Hutbe sunulurken hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır? Söyleyiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi bir hutbenin planında yer almaz?
A) Etkileyici bir hitap cümlesi.
B) Metnin mahiyetini bildiren konuya giriş kısmı.
C) Konuyla ilgili bir resim.
D) Ayet, hadis ve örneklerden oluşan gelişme bölümü.
E) Konuyu toparlayan ve neticeyi bildiren sonuç bölümü.

2. Aşağıdakilerden hangisi hutbe metninin yazılmasında kaçınılması gereken hususlardan biridir?
A) Cümleler kısa ve öz olmalıdır.
B) Kavramlar çevrenin lehçesiyle ifade edilmelidir.
C) İnandırıcı ve ikna edici bir üslup kullanılmalıdır.
D) Ayet, hadis ve günlük hayattan örneklere yer verilmelidir.
D) Şahısları hedef alan sözlerden kaçınılmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hutbe konusunu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) İslam’ın iman, ibadet gibi temel konularına öncelik verilmelidir.
B) Konu günün anlam ve önemine uygun olmalıdır.
C) Hatibin ve cemaatin özel sorunlarıyla ilgili olmalıdır.
D) Konu çevrenin şartlarını ve cemaatin ihtiyacını karşılar nitelikte olmaldır.
E) Konu seçiminde yeni gelişmeler dikkate alınmalıdır.

4. Hutbe hazırlanması ile ilgili aşağıdaki hususlar hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmıştır?
I. Konu Seçimi
II. Bilgiyi Toplama ve Değerlendirme
III. Planlama
IV. Hutbenin Sunuluşu
V. Hutbe Metninin Hazırlanılışı
A) I III II V IV
B) I II III V IV
C) I II III V IV
D) I II III IV V
E) I IV V II III

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(minber, hitabet, misafirin duası, hatip, öğüt, hikmet, kürsü)
1. Söz söylemek ve insanları ikna etmek için yapılan etkili konuşmaya .............................; topluluk kar şısında etkili ve güzel konuşan kişiye de................... denir.
2. Cuma namazının farzından önce hatip ....................... denilen yüksekçe bir yerde cemaate ko nuşma yapar.
3. “Rabb’inin yoluna ............................ve güzel ................davet et. Onlarla en güzel tarzda mücadele et...” (Nahl suresi, 125. ayet.)
4. “Üç dua kesinlikle kabul edilir. Bunlar; mazlumun duası, ...........ve anne babanın evladına yaptığı duadır.” (İbn Mace, Dua, 11.)

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Hutbenin daha etkili olması için hatibin hissi ve heyecanlı olması gerekir.
(...) Peygamberimizin hutbeleri daha çok ayetlerden oluşmaktaydı.
(...) Hutbe din hizmetlerinde halkla ilişkilerin vazgeçilmez bir unsurudur.
(...) Hutbe sadece halka dini mesajı iletme vasıtasıdır.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar