Amerika Kıtasında Müslümanlar
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Amerika Kıtasında Müslümanlar

5. AMERİKA KITASINDA MÜSLÜMANLAR

Amerika kıtasının İslam’la tanışması 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Batı Afrika’dan kaçırılan zencilerin köle olarak buraya getirilmesiyle başlar. Amerika’ya getirilen bu topluluğun İslam anlayışı, kültürel etkileşim adına yozlaştırılmıştır.İslam topraklarından buraya yapılan ikinci büyük göç, 1875/1925 yılları arasında Suriye, Filistin, Ürdün ve Lübnan’dan olmuştur. 1947/1960 yılları arasında ise çoğunluğu Hindistan, Pakistan ve Sovyet Müslümanlarından oluşan yeni bir göç dalgası Amerika’ya ulaşmıştır. İslam ülkelerinden gelen bu göçler genellikle iş bulma amaçlıdır. Bu iş gücünün büyük bir çoğunluğu da vasıfsız işçi statüsündedir.

Amerika’da Müslüman nüfusunu artıran diğer bir etken de ihtida hareketleridir. Ülkede ilk ihtidalar siyahi kölelerin torunları arasında, Afrika ve İslam’a ait köklerini arama şeklinde başlamıştır.

Bunun sayesinde milyonlarca zenci, İslami kökleriyle buluşmuştur. Bunun yanında zenciler kadar olmasa da beyazlar arasında İslam, günümüzde hızla yayılmaktadır. Çoğu eğitimli insanlardan oluşan beyaz Müslümanların ihtidalarında, İslam’ın sadeliği, hak ve adalet kavramlarına verdiği önem, ruhban sınıfının olmayışı gibi unsurlar etkili olmu Amerika kıtasında en kalabalık Müslüman azınlığın bulunduğu ülke, Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu ülkede yaşayan Müslüman nüfusun 10 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. Bu rakamla Müslümanlar, 250 milyonluk Amerikan nüfusunun % 4’ünü teşkil etmektedir.

Müslümanlar, Yahudilerin de önüne geçerek ülkedeki en büyük azınlık konumuna gelmiştir. Müslüman azınlığın % 25’i Güney Asyalı göçmenlerden, % 12’si Araplardan, % 50’si ise Afrika kökenlilerden oluşmaktadır. Afrika kökenli Müslümanların çoğunluğu da mühtedi olanlardır. Günümüzde Amerika’daki Müslüman oranı hızla artmaktadır. Bu artışta, ülkeye devam etmekte olan göçlerin % 44, yeni doğumların % 31, ihtidaların ise % 25 etkisi vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Müslümanlara ait değişik 2 bin 300 kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan bin 300’ü cami ve mescittir. 2001 yılında yapılan araştırmaya göre bu camilerin % 33’ü Güneydoğu Asya, % 30’u Afrika, % 25’i de Arap kökenli Müslüman gruplar tarafından yaptırılmıştır. Burada görev yapan imamlar Mısır, Pakistan ve Türkiye gibi denizaşırı ülkelerden gelmektedir. İmamlar ücretlerini yerel topluluklardan almaktadırlar. Amerika’da 1972 yılında İmamlar Kurulu (Council of Imams) isminde bir teşkilat kurulmuştur. Camiler genellikle bu kurulun kolu olan yerel danışma kurullarına bağlı olarak faaliyet göstermiştir.

ABD’de camiler İslam’ın ilk döneminde olduğu gibi çok amaçlı olarak hizmet vermektedir. Burada hafta sonu okullarında çocuk ve yetişkin sınıflarında eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun yanında kütüphane ve kitap satış bölümleri bulunmaktadır.

Camiler cenazelerin kaldırıldığı, konferansların düzenlendiği, toplu yemeklerin yenildiği bir sosyal hizmeti de yerine getirmektedir. 2001 yılında Newyork ve Washington’a yapılan saldırılardan sonra Müslümanlar bu ülkede büyük sıkıntılara maruz kalmışlardır. Ancak bu saldırılardan sonra Amerika’da İslam’ın gerçek anlamda ne olduğunu öğrenmek isteyenlerin sayıları da büyük oranda artmıştır. Bu meraklı insanların ilk başvurdukları yer camilerdir. Burada İslam’ı araştıran yabancıların bir çoğu Müslüman olmuştur. Camiler yabancıların bir nevi İslam’ı tanıdıkları ve Müslümanlarla iletişim kurdukları bir merkez haline gelmiştir.

Amerika kıtasının önemli ülkelerinden Brezilya ve Arjantin’de beş yüzer bin, Kanada’da ise 300 bin Müslüman bulunmaktadır. Kanada’ya gelen göçmenler genellikle Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika, Güneydoğu Avrupa, Türkiye, İran, Afganistan, Uzak Doğu ve Doğu Afrika gibi ülke ve bölgelerdendir.

Amerika kıtası, kuzey ve güney (Latin) olmak üzere düşünüldüğünde Amerika Müslümanlarının sorunları da kıta ölçeğinde düşünülebilir. Bu büyük kıtanın insanlarını, yerli halkların yanında büyük oranda göçmen ve köleleştirilmiş insan toplulukları oluşturur. Bunlar içinde azımsanamayacak kadar Müslüman da vardır.

Göç eden insanlar, burada öncelikle birçok sorunla karşı karşıya kaldılar. Örneğin, çalışma, mülk edinme ve yerleşme, yerleşik kültürlere adım uydurma, yerleşik halklarla kaynaşma, örf ve adetlerin çatışması gibi temel sorunlar bunlardandır.

Amerika kıtasından kölelik sorunu bir noktada halledilmiş gibi gözükse de halen temelde İslam’a ve Müslümanlara yönelik olumsuz bakış açısı devam etmektedir. Özellikle; 11 Eylül 2001 olayı, İslam coğrafyasında yaşanan olumsuz olaylar, Ortadoğu’da İsrail-Filistin ekseninde yaşananlar bu algının yerleşmesine neden olmuştur.

Amerika denilince, kıtanın ve dünyanın da en belirleyici gücü olarak ABD akla gelir. Amerika aynı zamanda özgürlükler ülkesi olarak da bilinir. Burada büyük çoğunluğunu zencilerin oluşturduğu, azımsanamayacak kadar da Asya ve diğer coğrafyalardan gelen Müslüman kitleler yaşamaktadır. Genelde hizmet sektörü ile ikinci veya üçünce derecede işlerde çalışan bu insanların, ekonomik ve sosyal anlamda sıkıntılarının olduğu da bilinmektedir.

Dolayısıyla Amerika kıtasının tümünde yaşanan sorunların, en başta insan ve inanç kaynaklı olduğu söylenebilir. Kıtanın kuzeyi ile güneyi arasında, insan unsuru ve inançlar açısından ciddi anlamda farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle güneyde az sayıda Müslüman varlığından söz edilse de bunlar daha teşkilatlıdır. Burada yaşayan diğer dinî gruplar ile bir arada yaşamanın yolu bulunmuştur. Ancak hoşgörü, temel insan hakları ve diğer evrensel değerler açısından uygulamada sorunları da yaşanmıyor değildir. Bu açıdan bakılınca tüm inanç grupları bu sorunların muhatabıdır.

Bunların dışında Müslüman azınlığın çoğunluğunun göçmen veya farklı kültürlerden gelmiş olması, yerleşik toplumlarla kaynaşamaması, aile bağlarının zayıflaması uyuşturucu kullanımına meyil ve artması, gençlerin kimlik bunalımına düşmesi, ahlakî anlayışlardaki diğer zaaflar, eğitim ve manevî problemler, sorunlar olarak sayılabilir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar