Abbasiler Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Abbasiler Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Abbasi Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan siyasi olaylar nelerdir? Açıklayınız.
2. Abbasileri yirmi yıl uğraştıran isyancı Babek, hangi dış güçten destek alıyordu? Bu isyan nasıl bastınldı? Anlatınız.
3. İslam tarihinde kimlere mevali denmiştir? Açıklayınız.
4. Moğol istilası İslam kültür ve medeniyetini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi Abbasileri ifade etmektedir?
A) Cumhuriyet
B) Meşrutiyet
C) Saltanat
D) Oligarşi
E) Demokrasi

2. Aşağıdaki hareketlerden hangisi hem din hem de yönetim karşıtı isyanlardandır?
A) Harici hareketi
B) Mukanna hareketi
C) Emevi isyanları
D) Ehlibeyt ayaklanmaları
E) Karmatiler hareketi

3. Abbasi halifelerinin Türk asker ve komutanlar için kurdukları meşhur şehir hangisidir?
A) Bağdat
B) Kûfe
C) Samarra
D) Kahire
E ) Haşimiye

4. Aşağıdaki halifelerden hangisi ordusuyla Üsküdar’a kadar ilerleyip İstanbul’u kuşatmıştır?
A) Mansur
B) Mehdi
C) Harun Reşit
D) Me’mun
E) Mu’tasım

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
( Saffah, Afşin, Beytü’l- Hikme, Şuubiyye, Fatımiler.)
1. Babek İsyanı’nı bastırarak Babek’i yakalayıp Bağdat’a getiren komutanın adı.....................
2. Öldükten sonra ruhun başka bedende dirildiği inancına...............denir.
3. İlk Abbasi Halifesi Ebu Abbas çok kan döktüğünden kendisine................. lakabı verilmiştir.
4. Halife Me’mun zamanında Bağdat’ta kurulan kültür ve araştırma merkezine...............denir.
5. Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi.................tarafından kurulmuştur.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar